ELEKTRİK PİYASASINDA İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNE BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ

1
ELEKTRİK PİYASASINDA İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNE BAĞLANTI
VE SİSTEM KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
1MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, elektrik piyasasında yer alan gerçek veya tüzel kişilerin;
iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlanmaları ile iletim ve/veya dağıtım sistemini ve/veya
enterkonneksiyon hatlarını kullanmaları halinde TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel
kişi ile imzalamaları gereken bağlantı ve/veya sistem kullanım ve/veya enterkonneksiyon
kullanım anlaşmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Hukuki dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;
1. Kanun: 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
2. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
4. EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,
5. TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
6. Anlaşma gücü: Bir dağıtım sistemi kullanıcısının bağlantı ve/veya sistem
kullanım anlaşmalarında; tahsis edilen güç ve bağlantı gücü veya kurulu güç olarak
belirlenen gücü,
7. Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca iletim ve/veya
dağıtım sistemine bağlandıkları saha veya irtibat noktasını,
8. Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları: İlgili bağlantı ve/veya sistem
kullanım tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi,
otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da
bir dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve
hükümleri de kapsayan anlaşmaları,
9. Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden
naklini,
10. Dağıtım sistemi kullanıcısı2: Dağıtım sistemi kullanıcısı: Dağıtım sistemine
bağlantı yapmış tüketiciler ile dağıtım sistemini kullanan üretim faaliyeti gösteren tüzel
kişiler, toptan satış şirketleri, OSB’ler ve perakende satış şirketlerini,
11. Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel
kişiyi,
12. Dağıtım tesisi3: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim
1 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
2 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
3 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
2
tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan itibaren elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis
ve şebekeyi,
13. İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden
naklini,
14. İletim tesisi: 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olan üretim tesislerinin bittiği
noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere
dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,
15. İletim sistemi kullanıcısı4: İletim sistemini kullanan; iletim sistemine doğrudan
bağlantı yapmış tüketiciler, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, dağıtım şirketleri ve
OSB’leri,
16. İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge,
Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip oldukları lisans veya lisansları,
17. Kullanıcı5: İletim sistemi ve dağıtım sistemi kullanıcıları ile enterkonneksiyon
kullanıcılarını,
18. Maksimum enerji alış kapasitesi: İletim sistemine bağlantı noktasından alınan
elektrik enerjisi gücünün MW olarak azami değerini,
19. Maksimum enerji veriş kapasitesi: İletim sistemine bağlantı noktasına verilen
elektrik enerjisi gücünün MW olarak azami değerini,
20. Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için satın alan serbest ve serbest olmayan
tüketicileri,
21. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)6: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanununa göre kurulan ve katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; onaylı sınırları
içerisinde 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket kurma şartı
aranmaksızın Kurumdan lisans almak koşuluyla dağıtım ve/veya üretim faaliyetlerinde
bulunma hakkı olan ve katılımcılarının elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla tüketim
miktarına bakılmaksızın serbest tüketici sayılan organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğini,
22. Enterkonneksiyon7: İletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal
elektrik sisteminin diğer bir ülkeye ait elektrik sistemine bağlanmasını,
23. Enterkonneksiyon kullanım anlaşması8: Sistem işleticisi tarafından işletilen
uluslararası enterkonneksiyon hatları üzerinden hizmet alan lisans sahibi tüzel kişi ile sistem
işleticisi arasında imzalanan ve enterkonneksiyon hatlarının kullanımı ile ilgili esas ve
usulleri içeren anlaşmayı,
24. Enterkonneksiyon kullanıcısı9: Enterkonneksiyon hattını ithalat ve/veya
ihracat amacıyla kullanan toptan satış ve perakende satış lisansına sahip tüzel kişiyi,
25. Sistem işleticisi10: 36 kV ve altındaki şebeke için ilgili dağıtım şirketini, 36 kV
üstü şebeke için TEİAŞ’ı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
4 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
5 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
6 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
7 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
8 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
9 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
10 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
3
İletim Sistemine Bağlantı, Sistem ve Enterkonneksiyon Kullanımı11
İletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ile
enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları12
MADDE 4- (1)1314 İletim sistemi ve/veya enterkonneksiyon kullanıcıları, TEİAŞ ile
Ek-1’de yer alan anlaşmaları yapar. İletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım
anlaşmalarına ilişkin başvurular, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen usul ve
esaslara göre yapılır. Bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması başvuruları eşzamanlı
olarak ve üretim faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler açısından lisansa derç edilen inşaat
öncesi süre bitmeden önce yapılır. İletim sistemini kullanarak, elektrik enerjisi ithalatı
ve/veya ihracatı faaliyetinde bulunmak isteyen toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilerin
başvuruları, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara
göre yapılır.
(2)15 Bağlantı, sistem kullanım ve/veya enterkonneksiyon kullanımına ilişkin olarak
TEİAŞ ile iletim sistemi kullanıcısı ve/veya enterkonneksiyon kullanıcısı arasında, bu Tebliğ
uyarınca TEİAŞ tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan standart anlaşmalar
kullanılır. Bu anlaşmaların genel hükümlerinde, Kurul onayı olmaksızın değişiklik
yapılamaz. Bağlantı anlaşmasında fiziki bağlantıya ilişkin termin programı, sistem kullanım
anlaşmasında iletim sisteminin kullanılmaya başlanması için öngörülen tarih yer alır.
(3) İletim sistemine aynı bağlantı noktasından doğrudan bağlanmak isteyen birden
fazla tüketicinin ve dağıtım şirketinin bulunması ve başvuru taleplerinin tümünün
karşılanmasının mümkün olmaması halinde TEİAŞ;
a) Tüm başvuru sahiplerini durumdan bilgilendirir,
b) Dağıtım şirketi tarafından yapılan başvuruya öncelik tanır,
c) Bu Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydıyla başvuru
sırasına göre bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarını imzalar.
(4) Bağlantı yapılması öngörülen bağlantı noktası itibarıyla sisteme bağlantı
yapılmasının mümkün olmaması durumunda TEİAŞ; gerekçelerini başvuru sahibine yazılı
olarak bildirmek suretiyle bir başka bağlantı noktası teklif edebilir.
(5) TEİAŞ; alternatif bağlantı noktası gösterememesi veya teklif ettiği alternatif
bağlantı noktasının başvuru sahibi tarafından kullanılabilir bir nokta olarak görülmemesi
veya sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle genişleme yatırımı
veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmadığı
hallerde, söz konusu yatırımı kendi adına, başvuru sahibi tarafından finansmanı sağlanarak
ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlara uygun olarak yapılmasını isteyebilir. Bu
durumda; gerçekleşen yatırıma ait toplam harcama tutarı, iletim sistemi kullanıcısı ile TEİAŞ
arasında yapılacak bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları çerçevesinde iletim sistemi
kullanıcısının ödemekle yükümlü olduğu iletim tarifesi bedelinden düşülür.
(6) İletim sistemine doğrudan bağlanmak isteyen tüketicilerin başvuruları TEİAŞ
tarafından ancak Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde belirlenen
gerekçeler çerçevesinde reddedilebilir ve ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak
bildirilir.
11 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
12 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
13 30 Mart 2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
14 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
15 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
4
Maksimum enerji alış ve maksimum enerji veriş kapasiteleri
MADDE 5- (1) İletim sistemi kullanıcıları için bağlantı noktalarından enerji alış ve
veriş kapasiteleri ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanır;
a) Alış ve veriş kapasitelerine uygunluk:
1) İletim sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım
anlaşmaları revize edilmeden maksimum enerji alış kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi
alamaz,
2) İletim sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım
anlaşmaları revize edilmeden maksimum enerji veriş kapasitesinin üzerinde elektrik enerjisi
veremez.
b)16 İletim sistemi kullanıcısının alış veya veriş kapasitelerini ihlal etmesi halinde:
1) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar
işlerlik kazanır,
2) TEİAŞ, ihlalin düzeltilmesi için iletim sistemi kullanıcısına, ihlalin tespit edildiği
tarihte bildirimde bulunur.
(2) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi, bildirimi aldığı tarih itibarıyla, diğer iletim
sistemi kullanıcıları ise bildirimin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde bu durumu
düzeltmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili
kullanıcının elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi
durumunda oluşan maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından TEİAŞ’a ödenir.
(3) TEİAŞ, elektrik enerjisi iletimini olumsuz yönde etkileyecek şekilde maksimum
kapasiteler üzerinde elektrik enerjisi alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme
sistemlerini devreye alabilir.
(4)17 TEİAŞ’ın iletim sistemi kullanıcılarıyla yaptığı bağlantı ve/veya sistem kullanım
veya enterkonneksiyon anlaşmalarında taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda
oluşacak zararların tazminine ilişkin hükümler bağlantı ve/veya sistem kullanım veya
enterkonneksiyon kullanım anlaşmalarında düzenlenir.
(5)18 Kullanıcı, sistem kullanım anlaşmasını revize etmek koşulu ile aynı
fiyatlandırma yılı içerisinde dörder aylık eşit dönemlerde ve her dönemde bir defa olmak
üzere en fazla üç defa güç artışı talebinde bulunabilir. TEİAŞ’ın talebin değerlendirilmesine
ilişkin cevabından önce kullanıcının aynı tesis için kapasite artışını içeren yeni bir talepte
bulunması halinde, yeni talebi değerlendirilmeye alınmaz.
(6)19 TEİAŞ, kullanıcının güç artışı talebini, başvurunun alındığı tarihten itibaren en
geç 60 gün içerisinde sonuçlandırır. Kullanıcı 60 günlük değerlendirme süresi içerisinde
sistem kullanım anlaşmasındaki maksimum enerji alış kapasitesini veya maksimum enerji
veriş kapasitesini aşamaz. Değerlendirme süresi içerisinde gerçekleştirilen güç aşımları,
sistem kullanım anlaşmasının ihlali kabul edilir ve kullanıcı hakkında sistem kullanım
anlaşmasında yer alan cezai hükümler uygulanır. Değerlendirme süresi sonuna kadar
olumsuz görüş verilmemesi halinde başvuru kabul edilmiş sayılır.
16 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
17 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
18 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
19 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
5
İletim sistemi mülkiyet sınırları
MADDE 6- (1) TEİAŞ ile iletim sistemi kullanıcısı arasındaki tesis ve/veya
teçhizatın mülkiyet sınırları aşağıda belirtildiği şekildedir;
a) İletim sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyelerinden bağlı üretim tesislerinde,
üretim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direği ile üretim tesisi şalt sahası arasındaki
gevşek bağlantı hariç, enerji iletim hatları TEİAŞ’ın mülkiyetindedir,
b) İletim sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyelerinden doğrudan bağlı
tüketicinin bağlantı noktasına kadar olan tesis ve teçhizat kendi mülkiyetindedir,
c) İletim sistemine 36 kV ve altındaki gerilim seviyelerinden doğrudan bağlı tüketici
ve üretim tesisleri ile dağıtım şirketine ilişkin olarak, iletim şalt sahalarının dağıtım fiderleri
de dahil olmak üzere iletim sistemindeki 36 kV ve altındaki gerilim seviyesindeki bağlantı
noktalarına kadar olan tesis ve teçhizat TEİAŞ’ın mülkiyetindedir.
d)20 İletim Sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyesinden bağlı ya da bağlanacak
kullanıcıların (üretim tesisleri ve tüketiciler), iletim sistemine bağlantıları, bir başka
kullanıcının şalt tesisi üzerinden yapılması durumunda, birden fazla kullanıcı tarafından
müşterek olarak kullanılan şalt tesis ve teçhizatı, TEİAŞ’ın mülkiyetindedir.
e)21 İletim Sistemine 36 kV üstündeki gerilim seviyesinden bağlı ya da bağlanacak
kullanıcıların (üretim tesisleri ve tüketiciler), iletim sistemine bağlantıları bir iletim hattına
girdi-çıktı şeklinde yapılması durumunda, girdi-çıktı şeklinde bağlantı yapılan şalt tesis ve
teçhizatı, TEİAŞ’ın mülkiyetindedir.
İletim sisteminden ayrılma
MADDE 7- (1)22 İletim sistemi kullanıcısı; iletim sistemi kullanımını sona erdirmek
ve dolayısıyla iletim sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizatını sistemden ayırmak istediğinde
en az dört ay önceden TEİAŞ’a yazılı bildirimde bulunur.
(2) İletim sistemi kullanıcısı; içinde bulunulan yılın sonuna kadar olan iletim sistemi
bağlantı ve/veya iletim sistemi sistem kullanım ve iletim sistemi sistem işletim fiyatlarına
göre hesaplanan bedel ile ilgili fiyatlandırma metodolojisine uygun olarak belirlenen sona
erdirme bedelini TEİAŞ’a öder.
(3) TEİAŞ ile iletim sistemi kullanıcısı farklı bir süre için mutabık kalmadıkları
takdirde, sistemle bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden altı ay içerisinde
birbirlerinin arazisinde bulunan varlıklarını kaldırır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dağıtım Sistemine Bağlantı, Sistem ve Enterkonneksiyon Kullanımı23
Dağıtım sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ile
enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları24
MADDE 8- (1)2526 Dağıtım sistemi ve/veya enterkonneksiyon kullanıcıları, dağıtım
şirketi ile Ek-1’de yer alan anlaşmaları yapar. Dağıtım sistemine bağlantı ve/veya sistem
20 3 Temmuz 2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
21 3 Temmuz 2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
22 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
23 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
24 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
25 30 Mart 2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
26 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
6
kullanım anlaşmalarına ilişkin başvurular; Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği veya
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır.
Bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması başvuruları eşzamanlı olarak ve üretim
faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler açısından lisansa derç edilen inşaat öncesi süre bitmeden
önce yapılır.
(2)27 Bağlantı, sistem kullanım ve/veya enterkonneksiyon kullanımına ilişkin olarak
dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcısı ve/veya enterkonneksiyon kullanıcıları arasında
Kurul tarafından onaylanan standart anlaşmalar kullanılır. Bu anlaşmaların genel
hükümlerinde, Kurul onayı olmaksızın değişiklik yapılamaz. Bağlantı anlaşmasında fiziki
bağlantıya ilişkin termin programı, sistem kullanım anlaşmasında dağıtım sisteminin
kullanılmaya başlanması için öngörülen tarih yer alır. Dağıtım sistemine bağlantı yapmak
isteyen tüketiciler için Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen
süreler esas alınır.
(3) Perakende satış şirketleri ile dağıtım sistemine bağlı serbest tüketicilere elektrik
enerjisi satışı yapan özel sektör toptan satış şirketlerinin, sistem kullanım anlaşması
başvurularında aşağıdaki prosedür izlenir;
a) Elektrik enerjisi ve/veya kapasite satışının yapılacağı tüketicilerin yer aldığı her
bir dağıtım bölgesi için ayrı başvuruda bulunulur,
b) Dağıtım şirketinin, yapılan başvuruların değerlendirilmesi sırasında talep
edebileceği ilave bilgiler, talebin tebliğ edildiği tarihi izleyen beş gün içerisinde dağıtım
şirketine verilir,
c) Dağıtım şirketi; başvuru tarihinden itibaren on iş günü veya ek bilgi talep edilmesi
halinde yirmi gün içerisinde, sistem kullanım anlaşması için öngörebileceği özel hükümleri
hazırlar ve başvuru sahibi tüzel kişiye gönderir,
d) Başvuru sahibi tüzel kişiler, talep edilen özel hükümlere ilişkin görüşlerini, tebliğ
tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde dağıtım şirketine yazılı olarak bildirir,
e) Tarafların mutabakatı halinde, sistem kullanım anlaşması iki nüsha olarak
imzalanır.
(4)28 Görevli Perakende Satış Şirketi ve Dağıtım şirketi arasında, Kurul onayı
alınmak koşuluyla, farklı bir Sistem Kullanım Anlaşması düzenlenebilir.
Dağıtım sistemi mülkiyet sınırları
29MADDE 9- (1) Dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcısı arasındaki tesis
ve/veya teçhizatın mülkiyet sınırları aşağıda belirtildiği şekildedir:
a) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinde, üretim tesisi şalt sahasından sonraki
nihayet direği ile üretim tesisi şalt sahası arasındaki gevşek bağlantı hariç, enerji dağıtım
hatları dağıtım şirketinin mülkiyetindedir,
b) Dağıtım sistemine bağlı tüketicinin bağlantı noktasına kadar olan tesis ve teçhizat
ile branşman hattı kendi mülkiyetindedir.
Anlaşma gücü
MADDE 10- (1) Dağıtım sistemi kullanıcılarının anlaşma gücü ile ilgili olarak
aşağıdaki hükümler uygulanır;
a) Anlaşma gücüne uygunluk:
27 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
28 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
29 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
7
1) Dağıtım sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım
anlaşmaları revize edilmeden anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi alamaz,
2) Dağıtım sistemi kullanıcısı, bağlantı noktasından bağlantı ve/veya sistem kullanım
anlaşmaları revize edilmeden anlaşma gücünün üzerinde elektrik enerjisi veremez.
b)30 Dağıtım sistemi kullanıcısının anlaşma gücünü ihlal etmesi halinde:
1) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarında düzenlenmiş bulunan yaptırımlar
işlerlik kazanır,
2) Dağıtım şirketi, ihlalin düzeltilmesi için dağıtım sistemi kullanıcısına, ihlalin tespit
edildiği tarihte bildirimde bulunur.
(2) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi, bildirimi aldığı tarih itibarıyla, diğer dağıtım
sistemi kullanıcıları ise bildirimin alınmasından itibaren otuz gün içerisinde bu durumu
düzeltmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde ilgili
kullanıcının elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin kesilmesi ve tekrar verilmesi
durumunda oluşan maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından dağıtım şirketine ödenir.
(3) Dağıtım şirketi, elektrik dağıtımını olumsuz yönde etkileyecek şekilde anlaşma
gücünün üzerinde elektrik alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme
sistemlerini devreye alabilir.
(4)31 Dağıtım şirketinin, dağıtım sistemi kullanıcılarıyla yaptığı bağlantı
anlaşmalarında taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda oluşacak zararların
tazminine ilişkin hükümler bağlantı anlaşmalarında düzenlenir.
Dağıtım sisteminden ayrılma
MADDE 11- (1) Dağıtım sistemi kullanıcısı, dağıtım sistemine bağlı tesis ve/veya
teçhizatını sistemden ayırmak istediğinde en az dört ay; dağıtım sistemi kullanımını sona
erdirmek istediğinde ise en az iki ay önceden dağıtım şirketine yazılı bildirimde bulunur.
(2) Dağıtım şirketi ile dağıtım sistemi kullanıcısı; farklı bir sürenin uygulanması için
mutabık kalmadıkları takdirde, sistemle bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden dört
ay içerisinde birbirlerinin arazisinde bulunan varlıklarını kaldırır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Ödeme yükümlülüğü
MADDE 12- (1)32 Kullanıcı, Kurum tarafından iletim, dağıtım, ithalat veya ihracat
faaliyetine ilişkin olarak onaylanan bağlantı fiyatı ve/veya sistem kullanım ve/veya sistem
işletim fiyatları üzerinden hesaplanan bedeller ile ithalat ve ihracat faaliyetine ilişkin
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği’nde öngörülen diğer bedelleri TEİAŞ
ve/veya dağıtım şirketine ödemekle yükümlüdür.
(2) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, kullanıcıya tahmini bir bedel tahakkuk ettirdiği
takdirde, kesinleşen bedel üzerinden gerekli düzeltmeleri yapar.
(3) Bağlantı varlıklarının işletme ve bakım masrafları, mülkiyet sınırları dahilinde
30 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
31 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
32 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
8
ilgili taraflarca karşılanır.
(4)33 Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline ilişkin hususlar; bağlantı anlaşması
ve/veya sistem kullanım anlaşması veya enterkonneksiyon kullanım anlaşması kapsamında
düzenlenir.
Veri sağlama yükümlülüğü
MADDE 13- (1) Kullanıcı, Kurum onayına sunulacak bağlantı ve/veya sistem
kullanım ve/veya sistem işletim fiyatlarının hesaplanabilmesi için TEİAŞ ve/veya dağıtım
şirketi tarafından talep edilen verileri sağlamakla yükümlüdür.
(2) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi kullanıcılar tarafından veya kullanıcılar ile ilgili
olarak kendisine verilen ya da kendisi tarafından edinilen her türlü bilgi ve/veya veriyi amacı
dışında kullanamaz.
Teminatlar
34MADDE 14- (1) İletim ve dağıtım sistemlerine bağlantı, sistem kullanımı ve/veya
enterkonneksiyon kullanımı kapsamında kullanıcılardan aşağıdaki teminatlar alınır:
a) Bağlantı anlaşmaları kapsamında; sisteme bağlantı yapılmasının TEİAŞ ve/veya
dağıtım şirketi tarafından ilave yatırım gerektirdiği hallerde ya da sistem kullanımı açısından
kapasitenin yetersiz olması nedeniyle genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının
gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmaması nedeniyle söz konusu yatırımın
finansman koşulları TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından uygun bulunarak ilgili
kullanıcı tarafından finanse edildiği hallerde, mali yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için
gereken teminatlar.
b) Sistem kullanım anlaşmaları ve enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları
kapsamında; bu Tebliğin 12 nci maddesinde tanımlanmış olan ödeme yükümlülüklerinin
teminat altına alınabilmesini teminen, sistem kullanım anlaşması ve/veya enterkonneksiyon
kullanım anlaşmasında belirlenen teminatlar.
(2) Teminata ilişkin belgeler, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarının
ve/veya enterkonneksiyon kullanım anlaşmalarının imzalanması aşamasında diğer belgelerle
birlikte kullanıcı tarafından TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine verilir.
Ödeme prosedürü
MADDE 15- (1)35 TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, her türlü vergi ve yükümlülükler de
ilave edilmiş olan ayrıntılı ödeme bildirimini, takip eden ay içerisinde sistem kullanım anlaşması
veya enterkonneksiyon kullanım anlaşması tarafı olan kullanıcıya gönderir.
(2) Söz konusu kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen onbeş gün
içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine öder. Ödemede
gecikilen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde öngörülen gecikme zammı uygulanır.
(3)36 Maddi hatalar dışında; ödeme bildirimi içeriğine yapılan herhangi bir itiraz, ödemeyi
durdurmaz. TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin hatası nedeniyle fazla ödenmiş olan tutara, TEİAŞ
33 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
34 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
35 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
36 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
9
ve/veya dağıtım şirketi tarafından ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günden sonraki onbeş gün
içerisinde itirazda bulunulabilir. İtirazın kısmen veya tamamen haklı bulunması halinde fazla
ödenen tutar, ödeme süresinin bitiminden başlamak üzere 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı da dahil olmak
üzere kullanıcıya iade edilir.
Tadilat
MADDE 16- (1) Bağlantı anlaşmasında belirlenen sahaya özgü teknik ve fiziki
şartlarda herhangi bir değişiklik veya yenilemenin, anlaşmanın her iki tarafını da etkilemesi
durumunda, değişiklik ya da yenileme işlemi tadilat olarak kabul edilir.
(2) TEİAŞ veya dağıtım şirketi ya da kullanıcı, tadilatın gerekli olduğu durumlarda
bağlantı anlaşmasının diğer tarafına tadilat talebinde bulunur.
(3) Tadilat talebinin TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından yapılması halinde;
a) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, yapılması önerilen tadilatın ayrıntılarını ve
tadilatın gerçekleştirilmesi için öngörülen tarihi ve süreyi içeren tadilat teklifini ilgili
kullanıcılara eşzamanlı olarak gönderir,
b) Kullanıcılar; tadilat teklifine ilişkin görüşlerini, tadilat teklifinin tebliğ edildiği
tarihi izleyen onbeş gün içerisinde TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine bildirir,
c) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, kullanıcıların görüşlerini de dikkate alarak otuz
gün içerisinde tadilat kapsamını belirler ve ilgili kullanıcılara tebliğ eder. TEİAŞ ve/veya
dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında tadilat kapsamına ilişkin anlaşmazlıklarda bu Tebliğin
24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Tadilat talebinin iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlı kullanıcı tarafından
yapılması halinde;
a) Kullanıcı, yapılması önerilen tadilatın ayrıntılarını ve tadilatın gerçekleştirilmesi
için öngörülen tarihi ve süreyi içeren tadilat teklifini TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine
gönderir,
b) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi; tadilat talebinden etkilenmesi muhtemel diğer
kullanıcıların da görüşlerini almak suretiyle tadilat teklifini, tadilat teklifinin tebliğ edildiği
tarihi izleyen altmış gün içerisinde karara bağlar ve kullanıcıya tebliğ eder. TEİAŞ ve/veya
dağıtım şirketi ile kullanıcı arasında tadilat kapsamına ilişkin anlaşmazlıklarda bu Tebliğin
24 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
(5) Tadilat; kullanıcının talebi üzerine gerçekleştirildiği takdirde; tadilat maliyeti
kullanıcı tarafından üstlenilir. Tadilat; TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin talebi üzerine
gerçekleştirildiği takdirde, kullanıcı mülkiyetindeki tesis ve/veya teçhizat için yapılan
harcamalar dışındaki maliyet TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi tarafından üstlenilir.
(6) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi, tadilatlar kapsamında ilgili kullanıcı tarafından
üstlenilen maliyetler için, kullanıcıdan bir teminat vermesini talep edebilir.
Kullanıcı bağlantısının ve/veya enerjisinin kesilmesi
37MADDE 17- (1) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi; aşağıda belirtilen şartların
gerçekleşmesi durumunda, kullanıcının tesis ve/veya teçhizatının bağlantısını ve/veya
kullanıcının enerjisini kesebilir;
a)38 Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları veya enterkonneksiyon kullanım
anlaşmaları ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince enerji kesilmesini gerektiren durumlar,
37 31 Temmuz 2007 tarihli ve 26599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
38 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
10
b) İletim ve/veya dağıtım sisteminin herhangi bir bölümünün TEİAŞ ve/veya dağıtım
şirketi tarafından test ve kontrolünün, tadilatının, bakımının, onarımının veya
genişletilmesinin gerektirdiği durumlar,
c) Mücbir sebep hallerinden birine bağlı durumlar,
d) Can ve mal emniyetinin sağlanmasının gerektirdiği durumlar,
e) İletim ve/veya dağıtım sistemini veya enerji alınan veya verilen başka bir sistemi
etkileyen veya etkileme ihtimali olan kaza, sistem arızası veya acil durumlar.
(2) (a) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde, TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi
kullanıcıya en az beş gün önceden; (b) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde TEİAŞ
kullanıcıya en az beş gün önceden, dağıtım şirketi ise, dağıtım sistemine bağlı olarak üretim
faaliyeti gösteren tüzel kişiye en az beş gün önceden, dağıtım sistemine AG/YG’den
Bağlantı Yapan Tüketicilere de en az iki gün önceden bildirimde bulunur. Diğer bentler
kapsamında enerji kesintisinin gerekmesi durumunda ise mümkün olması halinde
kullanıcının kesinti yapılmadan önce bilgilendirilmesi zorunludur
(3) Enerji kesintisine neden olan durumun ortadan kalkmasından sonra kullanıcıya ait
tesis ve/veya teçhizat mümkün olan en kısa sürede yeniden enerjilendirilir.
(4) Kullanıcının bir bağlantı noktasında enerjisinin kesilmesini yazılı olarak talep
etmesi halinde; söz konusu talep, kullanıcıyla varılan mutabakata göre TEİAŞ ve/veya
dağıtım şirketi tarafından yerine getirilir.
(5) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin, kullanıcının yazılı isteği üzerine veya
kullanıcıdan kaynaklanan nedenlere dayalı enerjiyi kesme ve tekrar verme işlemleri ile ilgili
olarak yaptığı harcamalar, kullanıcı tarafından üstlenilir.
Erişim ve müdahale hakkı
MADDE 18- (1) Kullanıcı, mülkiyetin gayri ayni haklar da dahil olmak üzere;
a) Bağlantı ve iletim ve/veya dağıtım sistemi varlıklarının tesisi, işletmesi, bakımı,
kontrolü, test edilmesi ve sökülmesi,
b) Sayaçlara zaman sınırlaması olmaksızın erişim,
amacıyla TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine gerekli izni sağlar.
(2) Kullanıcı yukarıda sayılan hakları tapu siciline masraflarını kendisi karşılayarak
TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi lehine tescil ettirebilir. Bağlantı anlaşmasında bir hüküm
yoksa, kira için bedel alınmaz.
(3) Bir bağlantı anlaşması tarafı, temsilcileri, çalışanları ve davet ettiği sair kimseler
hiçbir şekilde bağlantı anlaşmasının diğer tarafının tesis ve/veya teçhizatına, aşağıdaki haller
dışında, ilgili tarafın izni olmaksızın müdahalede bulunamaz;
a) Can ve mal emniyetinin sağlanması için yapılması gereken acil durum
müdahaleleri,
b) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketinin, iletim ve/veya dağıtım sistemini ilgili mevzuat
uyarınca işletebilmek amacıyla yapacağı müdahaleler.
(4)39 İlgili mevzuat uyarınca TEİAŞ'a ait trafo merkezlerinde dağıtım şirketi
tarafından yapılacak enerji analizörü, kompanzasyon gibi tesisler için TEİAŞ tarafından
tesislere erişim için gerekli izin verilir.
(5)40 TEİAŞ’a ait trafo merkezlerinde bulunan dağıtım fiderlerinde arıza durumlarına
münhasır olmak üzere dağıtım şirketince açma kapama talep edilmesi halinde, bu talep
şebeke güvenliğini sekteye uğratmayacak şekilde yazılı, elektronik imza, faks gibi
39 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
40 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
11
yöntemlerden herhangi biriyle karşılanabilir.
Devir, temlik ve rehin
41MADDE 19- (1) Kullanıcıların, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları veya
enterkonneksiyon kullanım anlaşmaları kapsamındaki haklarının veya yükümlülüklerinin,
başkalarına devir, temlik ve rehnine ilişkin hususlar, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat
Yönetmeliği Uyarınca Kapasite Tahsisine ve İkincil Ticari İletim Hakkı Piyasasına İlişkin Usul
ve Esaslar kapsamındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili anlaşmalarda düzenlenir.
Hizmet alımı
MADDE 20- (1) TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketi ile kullanıcı, önceden birbirlerinin
yazılı onayını almaksızın, tarafı oldukları bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları
kapsamındaki yükümlülüklerini hizmet alımı yoluyla başkalarına gördürebilir. Hizmet alımı
yoluna gidilmesi, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ile bu Tebliğ kapsamındaki
yükümlülüklerin devri anlamına gelmez. Hizmet alımı yapan kullanıcı, bu durumu
uygulamanın başlamasından en az üç iş günü önceden TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine
yazılı olarak bildirir.
Gizlilik
42MADDE 21- (1) Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması veya
enterkonneksiyon kullanım anlaşması tarafları, bu Tebliğin uygulanması sonucu ya da piyasa
faaliyetleri veya başka bir yolla sahip oldukları ve açıklandığı takdirde ticari ilişkilere zarar
verebilecek bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve bu bilgileri kendi
iştirakleri ve/veya hissedarları olan tüzel kişiler dâhil üçüncü şahıslara açıklamamak ve ilgili
mevzuatı ile öngörülen hususlar dışında kullanmamakla yükümlüdür.
Mücbir sebepler
MADDE 22- (1)43 Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması veya
enterkonneksiyon kullanım anlaşması tarafları; bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması
veya enterkonneksiyon kullanım anlaşması ile bu Tebliğ kapsamındaki herhangi bir
yükümlülüğü Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 51 inci maddesinde belirtilen mücbir
sebep olayları sonucunda yerine getiremediği takdirde, mücbir sebep olayının ya da
etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre boyunca,
etkilenen yükümlülükler askıya alınır.
(2) Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen taraf; mücbir sebebe
yol açan koşulları, olayın oluşumunu ve tahmini süresini açıklayan mücbir sebep bildirim
raporunu, mücbir sebebin süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirememe durumunu
ortadan kaldırmak için aldığı önlemleri ve güncel bilgileri içeren düzenli raporları TEİAŞ
ve/veya dağıtım şirketine göndermek zorundadır.
Feragat
MADDE 23- (1) Kullanıcılar yazılı olarak haklarından feragat etmedikleri sürece, bu
Tebliğ ve bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları kapsamındaki hakların
kullanılmasındaki gecikme bu haklara herhangi bir şekilde zarar vermez ve bu haklardan
41 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
42 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
43 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
12
feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen kullanılması, bu hakkın veya başka bir
hakkın ileride kullanımını engellemez.
Anlaşmazlıkların çözümü
44MADDE 24- (1) TEİAŞ, dağıtım şirketi ve lisans sahibi kullanıcılar; bağlantı
ve/veya sistem kullanımına veya enterkonneksiyon kullanımına ilişkin anlaşmaların
hükümleri üzerinde mutabakata varamamaları halinde, anlaşmazlığın çözümü konusunda
Kuruma yazılı olarak başvuruda bulunabilir. Anlaşmazlıklar, Kanunun ve tarafların ilgili
lisanslarının hükümlerine göre Kurum tarafından çözüme kavuşturulur ve konu hakkında
alınan Kurul kararları bağlayıcıdır.
Bildirimler
MADDE 25- (1) Bu Tebliğ uyarınca yapılan bildirimler, 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine uygun olarak yapılır. Bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda
kullanıcı, adres değişikliğini, adres değişikliği gerçekleşmeden önceki üç iş günü içerisinde
TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketine yazılı olarak bildirir. Bu bildirimin belirtilen süre içerisinde
yapılmaması durumunda mevcut en son adrese yapılmış tebligatlar geçerlidir.
45EK MADDE 1- (1) Herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan doğrudan iletim
tesisi şalt sahalarının dağıtım gerilimi seviyesindeki fiderlerine doğrudan bağlanması Kurul
tarafından uygun görülen ve sadece ilgili üretim tesisinin şebekeye bağlanması amacıyla
tesis edilecek olan bağlantı hatlarının bedelleri, proje onayı sırasında ilgili bölgede sorumlu
olan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tespit edilir. Tesis edilen bağlantı hatlarının
üretim faaliyeti gösteren başka bir tüzel kişi tarafından kullanılması veya dağıtım sistemi ile
irtibatlanması halinde bu hatlar, bedeli mukabilinde ilgili bölgede sorumlu olan dağıtım
lisansı sahibi tüzel kişiye devredilir. Bu tüzel kişi veya kişilerle dağıtım lisansı sahibi tüzel
kişi bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalar. Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi
tarafından tespit edilen bedel ile kamulaştırma için yapılan harcamalar sistem kullanım
anlaşması çerçevesinde dağıtım tarifesi bedelinden düşülerek ilgili tüzel kişiye geri ödenir.
(2) Birinci fıkra kapsamında tesis edilen bağlantı hatlarının karakteristiğinin
belirlenmesi, proje onayı, etüt ve kontrolü, geçici kabulü ve benzeri hizmetler ilgili bölgede
sorumlu olan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından yerine getirilir. Bu hizmetlerin
bedelleri üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler tarafından karşılanır.
(3) Kurum, bu hatlar için kamulaştırma yapılmış ise, devir gerçekleştirilmeden önce
kamulaştırılan taşınmazların devri konusunda Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde iletim sistemine bağlantısı
olan ve/veya iletim sistemini kullanmakta olan kullanıcılar ile TEİAŞ arasında, Elektrik
Piyasası Şebeke Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesi uyarınca düzenlenen süre içerisinde
bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları imzalanır.
44 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
45 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
13
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde dağıtım sistemine bağlantısı
olan ve/veya dağıtım sistemini kullanmakta olan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile
dağıtım şirketi arasında, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde bağlantı
ve/veya sistem kullanım anlaşmaları imzalanır. Bu süre, yeterli olmaması durumunda,
dağıtım şirketinin başvurusu üzerine Kurul kararıyla üç ay daha uzatılabilir.
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin standart anlaşmalar
kullanıcı özellikleri dikkate alınarak TEİAŞ ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından bu
Tebliğin yayım tarihini izleyen otuz gün içerisinde hazırlanarak Kuruma sunulur.
Kullanıcıların lisans almamış olması ve kullanıcılar ile sistem kullanım anlaşmalarının
yapılmamış olması, bu kullanıcıların Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği uyarınca
onaylanan sistem kullanım bedelini ve/veya sistem işletim bedelini TEİAŞ ve/veya dağıtım
şirketine ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
Ancak, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin dağıtım sistemine bağlı üretim faaliyeti gösteren
tüzel kişiler için belirleyecekleri dağıtım sistem kullanımına ilişkin tarifeleri Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumunca onaylanana kadar söz konusu tüzel kişilere dağıtım sistemi kullanım
fiyatı tahakkuk ettirilmez.46
GEÇİCİ MADDE 4- (1) TEİAŞ ile EÜAŞ arasındaki mülkiyet sınırları, 6/2/2003
tarihinde imzalanan “TEİAŞ ve EÜAŞ arasındaki İletim Şebekesi Sınırlarının Tespiti
Protokolü” ile belirlendiği şekilde düzenlenir.
GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinde iletim ve/veya dağıtım
sistemine bağlanmış olan kullanıcılardan bağlantı ücreti alınmaz.
47GEÇİCİ MADDE 6 – (1) 26/7/2008 tarihinden sonra bağlantı anlaşması yapan ve
üretim lisanslarına derç edilmiş tesis tamamlanma tarihi 31/12/2015’e kadar olan üretim
tesislerinin sisteme bağlantısı için yeni iletim tesisi yapılmasının gerekli olduğu hallerde; bu
tesislerin yapımı için TEİAŞ’ın yeterli finansmanının mevcut olmaması durumunda, söz
konusu yatırımlar, sisteme bağlanması uygun görülen lisans sahibi tüzel kişi veya kişiler
tarafından, TEİAŞ’la imzalanacak tesis sözleşmeleri kapsamında, münferiden veya
müştereken yapılabilir veya yaptırılabilir. Yapılan tesis ve hatlar TEİAŞ’a aittir.
(2) Müştereken yapılacak iletim tesislerinin yatırımları, ilgili tüzel kişiler tarafından
üretim lisanslarına konu üretim tesislerinin lisanslarına derç edilen elektriksel kurulu güçleri
oranında paylaşılır. Uygulamaya ilişkin usul TEİAŞ tarafından belirlenir.
(3)4849 Müştereken veya münferiden yapılacak iletim tesisine ilişkin geri ödemeye
esas yatırım tutarı, TEİAŞ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanan metodolojiye
göre hesaplanır. Söz konusu yatırım tutarına ilişkin geri ödemelere, takip eden uygulama
döneminde başlanır. Ödemeler her ayın son iş günü, iletim sistemi sistem kullanım ve sistem
işletim bedellerine ait fatura tutarları düşülerek yapılır. Geri ödeme süresi, söz konusu iletim
tesisinin TEİAŞ tarafından geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren en fazla 10 yıldır.
Geçici kabul tarihi ile bunu takip eden uygulama döneminin başladığı tarih arasındaki süre
10 yıldan düşülür. Geri ödemeler, her uygulama dönemi içinde aylık eşit taksitler halinde
46 20 Aralık 2003 tarihli ve 25322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile eklenmiştir.
47 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
48 30 Mart 2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
49 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
14
yapılır. Konu iletim tesisinin TEİAŞ tarafından geçici kabulünün yapıldığı ayı takip eden
aydan itibaren, vadesinde geri ödemesi yapılmamış tutara 3095 sayılı Kanuni Faiz ve
Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranı uygulanır.
50GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış ve
inşaat önce süresi sona ermesine rağmen bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına
ilişkin başvurularını yapmamış olan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, TEİAŞ veya ilgili
dağıtım şirketine 30 gün içinde başvuru yapar.
51GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
TEİAŞ tarafından hazırlanacak enterkonneksiyon kullanımına ilişkin standart anlaşma bu
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kuruma sunulur.
(2) Bu Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgili dağıtım şirketleri tarafından
hazırlanacak enterkonneksiyon kullanımına ilişkin standart anlaşma ilgili dağıtım şirketleri
tarafından Kuruma sunulur.
52GEÇİCİ MADDE 9- TEİAŞ, Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e)
bendi uyarınca devralınması gereken tesis ve teçhizata ilişkin planı, bu Tebliğin yayımlanma
tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Kuruma sunar.
53GEÇİCİ MADDE 10- (1) 7201 sayılı Tebligat Kanununun elektronik
tebligata ilişkin hükümlerinin yürürlüğe girmesi ve TEİAŞ’ın kendi sisteminde gerekli alt
yapıyı oluşturmasına kadar TEİAŞ, iletim sistemi kullanıcıları ile enterkonneksiyon
kullanıcılarına, her türlü vergi ve yükümlülükler de ilave edilmiş olan ayrıntılı ödeme
bildirimlerini, TEİAŞ’a ait resmi internet sayfası aracılığı ile yapabilir. Kullanıcı kendisine
ait ayrıntılı ödeme bildirimini, TEİAŞ tarafından kendisine sağlanan kullanıcı ad ve şifresi
ile TEİAŞ’ın resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenir. TEİAŞ’ın resmi internet sayfasında
yayımlanan ödeme bildirimi, internette yayımlanma tarihini izleyen beşinci günün sonunda
yapılmış sayılır. TEİAŞ’ın resmi internet sayfası yayınında bir arıza olması ve sayfaya
erişim sağlanamaması durumunda, ödeme bildirimleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümleri uyarınca tebliğ edilir.
(2) Birinci fıkra hükmü, TEİAŞ’ın konu hakkında ilgili mevzuata göre fatura
düzenleme gibi yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
(3) TEİAŞ tarafından yapılacak bildirimlerde elektronik tebligattan yararlanmaya
imkân tanıyan birinci fıkra hükmü, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden sonraki üçüncü ayı takip
eden ayın faturalama döneminden itibaren işlerlik kazanır.
(4) TEİAŞ, bildirimlerin üçüncü fıkrada belirtilen tarihten itibaren elektronik ortamda
yapılacağını, tüm sistem kullanıcılarına yazılı olarak tebliğ eder.
Yürürlük
MADDE 26- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
50 30 Mart 2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
51 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
52 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
53 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle eklenmiştir.
15
EK 15455 Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım ve/veya Enterkonneksiyon Kullanım
Anlaşmaları
Anlaşma Tarafları
TEİAŞ ve/veya Dağıtım Şirketine veya
OSB’ye Yapılması Gereken Ödemelerin
Niteliği
Bağlantı Anlaşması
TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı
Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi
İletim Bağlantı Bedeli
TEİAŞ – Herhangi bir dağıtım merkezine
bağlanmadan doğrudan iletim tesisi şalt
sahalarının dağıtım gerilimi seviyesindeki
fiderlerine 36 kV gerilim seviyesinden
doğrudan bağlı Üretim Faaliyeti Gösteren
Tüzel Kişi
İletim Bağlantı Bedeli
TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı
Tüketici
İletim Bağlantı Bedeli
TEİAŞ – Dağıtım Şirketi İletim Bağlantı Bedeli
TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı
OSB
İletim Bağlantı Bedeli
Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemine Bağlı
Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi
Dağıtım Bağlantı Bedeli
Dağıtım Şirketi – Tüketici Dağıtım Bağlantı Bedeli
Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemine
Doğrudan Bağlı OSB
Dağıtım Bağlantı Bedeli
Sistem
Kullanım
Anlaşması
TEİAŞ – Dağıtım Şirketi İletim Sistemi Kullanım Bedeli
İletim Sistemi İşletim Bedeli
54 12 Kasım 2008 tarihli ve 27052 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
55 5 Ocak 2012 tarihli ve 28164 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğle değiştirilmiştir.
16
TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı
Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi
İletim Sistemi Kullanım Bedeli
İletim Sistemi İşletim Bedeli
TEİAŞ – Herhangi bir dağıtım merkezine
bağlanmadan doğrudan iletim tesisi şalt
sahalarının dağıtım gerilimi seviyesindeki
fiderlerine 36 kV gerilim seviyesinden
doğrudan bağlı Üretim Faaliyeti Gösteren
Tüzel Kişi (bu bağlantı hatlarının üretim
faaliyeti gösteren başka bir tüzel kişi
tarafından da kullanılması veya dağıtım
sistemi ile irtibatlanmasına kadar.)
İletim Sistemi Kullanım Bedeli
İletim Sistemi İşletim Bedeli
TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı
Tüketici
İletim Sistemi Kullanım Bedeli
İletim Sistemi İşletim Bedeli
TEİAŞ – İletim Sistemine Doğrudan Bağlı
OSB
İletim Sistemi Kullanım Bedeli
İletim Sistemi İşletim Bedeli
Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemine Bağlı
Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi
Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli
Dağıtım Şirketi – Perakende Satış Şirketi Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli
(İletim Sistemi Kullanım Bedeli)
(İletim Sistemi İşletim Bedeli)
Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemine Bağlı
Serbest Tüketiciye Doğrudan Satış Yapan
Üretim Faaliyeti Gösteren Tüzel Kişi
Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli
(İletim Sistemi Kullanım Bedeli)
(İletim Sistemi İşletim Bedeli)
Dağıtım Şirketi – Grup Ortağına Satış Yapan
Otoprodüktör Grubu Şirket
Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli
(İletim Sistemi Kullanım Bedeli)
(İletim Sistemi İşletim Bedeli)
17
Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemine Bağlı
Serbest Tüketiciye Satış Yapan Toptan Satış
Şirket
Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli
(İletim Sistemi Kullanım Bedeli)
(İletim Sistemi İşletim Bedeli)
Enterkonneksiyon
Kullanım Anlaşması
TEİAŞ – İletim Sistemini Kullanarak Elektrik
Enerjisi İthal ve/veya İhraç Eden Toptan Satış
Şirketi
İletim Sistemi Kullanım Bedeli
İletim Sistemi İşletim Bedeli
Dağıtım Şirketi – Dağıtım Sistemini
Kullanarak Elektrik Enerjisi İthal Eden
Perakende Satış Şirketi
Dağıtım Sistemi Kullanım Bedeli
18
ELEKTRİK İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNE BAĞLANTI VE SİSTEM
KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, gerçek veya tüzel kişilerin elektrik iletim ve dağıtım
sistemine bağlanmaları ile bu sistemleri ve enterkonneksiyon hatlarını kullanmalarına ilişkin
usul ve esasları düzenler.
Hukuki dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
26. Bağlantı anlaşması: Bir üretim şirketi, dağıtım şirketi, OSB veya tüketicinin
iletim sistemine ya da bir üretim şirketi, OSB veya tüketicinin dağıtım sistemine bağlantı
yapmasına ilişkin ilişkin genel hükümleri ve ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri
içeren anlaşmayı,
27. Bağlantı hattı: Tüketicinin mülkiyetinde olan arazi sınırından başlayıp
kullanım yerine kadar olan kullanıcının tesis ve işletme sorumluluğunda olan hattı,
28. Bağlantı noktası: Tüketim tesisi için, tüketici mülkiyetindeki arazi sınırında yer
alan bağlantı hattının başladığı noktayı; üretim tesisi için, üretim şalt sahasının bittiği
noktadan sonraki nihayet direğini,
29. Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar
üzerinden naklini,
30. Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel
kişiyi,
31. Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim
ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak
gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç
arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile dağıtım şirketince teçhiz
edilen ya da devralınan sayaçları,
32. Enterkonneksiyon: İletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluşan ulusal
elektrik sisteminin diğer bir ülkeye ait elektrik sistemine bağlanmasını,
33. Enterkonneksiyon kullanım anlaşması: Uluslararası enterkonneksiyon
hatlarını kullanan üretim şirketleri ve tedarik şirketleri ile bu hatları işleten iletim veya
dağıtım şirketleri arasında yapılan ve enterkonneksiyon hatlarının kullanımı ile ilgili esas ve
usulleri içeren anlaşmayı,
34. İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden
naklini,
35. İletim tesisi: Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden
bağlı olduğu üretim veya tüketim tesisi şalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren
iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı
noktalarına kadar olan tesisleri,
36. İlgili