ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN
UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ ile Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik
kapsamındaki düzenlemelerin açıklanması ve uygulanmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen terim ve tanımlar Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde geçen
anlam ve kapsama sahiptir. Bu Tebliğde geçen;
a) Alternatif akım (AC): Genliği ve yönü periyodik olarak değişen elektrik akımını,
b) Anma gerilimi: AG tek faz sistemler için etkin şiddeti 230V, AG üç fazlı sistemler için 400 V;
YG sistemler için ise bağlantı noktasında tanımlanan gerilimin nominal değerini,
c) Doğru akım/Sürekli akım (DC): Bir elektrik devresinde elektrik yüklerinin veya akımın belli bir
yönde akan, yönü ve şiddeti değişmeyen akımı,
ç) Düşük veya aşırı ikazlı çalışma: Sistem gerilimini düzenlemek amacıyla senkron
kompansatörlerin ve/veya jeneratörlerin ikaz akımlarının azaltılması veya arttırılmasını,
d) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresi veya il özel idaresi bulunmayan
yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,
e) İlgili standart: Üretim tesisinde kullanılacak teçhizat, bağlantı sistemi ve performans
kriterlerine ilişkin olan, öncelik sırasına göre TSE Standartları/CENELEC/IEC/EN ve diğer uluslararası
standartları,
f) İlgili şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişiyi,
g) İrtibat merkezi: Kullanıcıların bağlantı başvuruları ya da anlaşmaları kapsamında; iletim
sistemine bağlanacaklar için bağlandıkları noktanın irtibatlı olduğu TEİAŞ trafo merkezini, dağıtım
sistemine YG’den bağlanacaklar için dağıtım sistemine bağlandıkları hattın ya da dağıtım merkezinin
irtibatlı olduğu TEİAŞ trafo merkezini, AG’den bağlanacaklar için bağlandıkları dağıtım
transformatörünü,
ğ) Paralel işletim: Şebeke bağlantılı üretecin şebekeye ya da mevki yüklerine, şebeke ile birlikte
elektrik vermesini sağlayan işletim durumunu,
h) Şebeke: İlgisine göre iletim, dağıtım veya OSB dağıtım şebekesini,
ı) Teknik etkileşim izni: Teknik Etkileşim Analizinin neticesine göre, ilgili kurumlar tarafından
olumlu veya şartlı olarak Bakanlık aracılığıyla ilgili kişilere verilen izni,
i) Yönetmelik: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.
(2) Bu Tebliğde geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kapsama sahiptir.
Muafiyetler
MADDE 4 – (1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak
kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:
a) İmdat grupları,
b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden, izole çalışan üretim tesisleri,
c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim
tesisleri,
ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve
tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisleri,
e) Mikrokojenerasyon tesisleri,
f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere
kurulan üretim tesisleri,
g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel
kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın
olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan üretim tesisleri.
İKİNCİ BÖLÜM
Bağlantı ve Sistem Kullanımına İlişkin Hükümler
Bağlantı esasları
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki bir üretim tesisinin Şebekeye bağlantısıyla ilgili olarak
Yönetmelikte yer alan bağlantı esasları uygulanır.
(2) Kurulu gücü 5 kWe’a eşit veya daha düşük olan üretim tesisi şebekeye AG seviyesinden tek
fazlı olarak bağlanabilir. Kurulu gücü 5 kWe’ın üzerindeki üretim tesisleri ise şebekeye ancak üç fazlı
olarak bağlanır.
Bağlantıya ilişkin genel hükümler
MADDE 6 – (1) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesisleri Şebekeye, teknik
özellikleri ve bağlantı noktası itibarıyla Şebekenin mevcut kapasitesi dikkate alınarak YG veya AG
seviyesinden bağlanabilir. Bağlantı başvurusu talebi, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
reddedilebilir. Başvurunun reddedilmesi halinde ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak
bildirilir.
(2) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında gerçek veya tüzel kişiler tarafından inşa edilip
işletilecek üretim tesisleri Yönetmelik ve bu Tebliğ ile İlgili Mevzuat ve İlgili Teknik Mevzuatta yer alan
esas ve usuller dikkate alınarak projelendirilir, kurulur ve işletilir.
(3) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak olan üretim tesisinin ikinci fıkraya uygun
olarak projelendirilmesi, kurulması ve işletilmesi ilgili kişinin sorumluluğundadır.
(4) Şebekeye bağlı bir üretim tesisi İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından test ve kontrol, Şebekede
tadilat, bakım-onarım veya genişletme işleri gerektiği durumlarda; can ve mal emniyetinin
sağlanması, kaza, sistem arızası, sistem güvenliği ya da işletme koşulları bakımından aciliyet arz eden
durumlar ile ya da mücbir sebep hallerinde ya da benzeri zaruri hallerde Şebekeden ayrılır. Söz
konusu zaruri haller ortadan kalktıktan sonra ilgili üretim tesisinin en geç bir gün içinde Şebekeye
yeniden bağlantısı sağlanır. Bu durumlarda üretici tarafından zararların tazmini de dâhil olmak üzere
mali hak talebinde bulunulamaz.
(5) Can ve mal emniyetinin sağlanması amacıyla Şebekenin, enerji kesintisi ve diğer durumlar
sebebiyle normal çalışma sınırlarının dışında olması halinde 15 inci maddede yer alan Tablo-1 ve
Tablo-2’de belirtilen süreler içinde üretim tesisi Şebekeden otomatik olarak ayrılmalıdır.
(6) Şebekeye bağlı veya bağlanacak her bir üretim tesisinde üretilecek elektriğin; harmonik,
gerilim dalgalanması ve fliker şiddeti karakteristikleri faz başına akımı 16 A ve daha küçük tesisler için
Ek-1’de belirtilen değerlere, diğer tesisler için tesisin gücü, tipi ve bağlantı seviyesine bağlı olarak TS
EN 61000 serisinden İlgili Standartlara uygun olması gerekir. Üretim tesisi tarafından Şebekeye
enjekte edilen doğru akım değeri Ek-1’de belirtilen sınır değeri aşmamalıdır.
(7) Üretim tesisinin ünite veya ünitelerinin bağlandığı Şebekeye senkronize olması için gerekli
şartlar 17 nci maddeye uygun olarak belirlenir ve bu şartlara bağlantı anlaşmasında yer verilir.
(8) Üretim tesisi bağlantı anlaşmasında yer alan anlaşma gücünden daha büyük güçte
çalıştırılamaz.
(9) Geçici veya gezici abone grubunda yer alan tüketim tesisleri için gerçek veya tüzel kişilerce
Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurulamaz.
(10) (Değişik fıkra:RG-23/3/2016-29662) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında tesis edilecek
elektrik üretim tesisi ve bağlantı ekipmanında kullanılan malzemeler; ilgili standartlara göre imal
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
edilmiş, garanti kapsamında ve son beş yıl içerisinde üretilmiş olmalıdır. Bu fıkra hükmünde yer alan
beş yıl şartı, yurt içinde imal edilmiş üretim tesisi ve ekipmanı için uygulanmaz.
(11) (Mülga:RG-22/10/2016-29865)
(12) Üretim tesisinin kısa devre akımına katkısı ile birlikte oluşabilecek kısa devre akımı, Şebeke
teçhizatının kısa devre akımına dayanma değerinden ve Şebeke için belirlenen limitlerden fazla
olamaz.
(13) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Kabul süreci ve işlemleri ile ilgili olarak;
a) Kabul öncesi test çalışmaları sırasında teçhizatta meydana gelebilecek hasarlardan ve
enerjilenecek tesislerde can ve mal emniyetinden tesis sahibi sorumludur.
b) Kabul öncesi, geçici kabul işlemleri sürecinde ve test işlemleri süresince Şebekeye verilen
elektrik enerjisi için hiçbir şekilde bedel talep edilmez.
c) Yapılacak testler ve süreleri, üretim tesisi sahibince İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir.
(14) Lisanssız üretim tesisinin mülkiyet sınırına; piyasada bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin
ilgili mevzuat hükümlerine göre tüketiciler için belirtilen sınırları içerir şekilde bağlantı anlaşmasının
özel hükümler bölümünde yer verilir.
(15) (Değişik fıkra:RG-23/3/2016-29662) TEİAŞ; bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren
Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde
kurulacak kurulu gücü 1000 kWe’a kadar olan tesisler için, üretim tesislerinin bağlanacağı TEİAŞ’a ait
her bir trafo merkezi için toplam bağlanabilir üretim tesisi gücünü belirleyerek ilgili dağıtım şirketi
veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye bildirir. Kurulu gücü 1000 kWe’den büyük olan
kojenerasyon tesisleri ve 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (d), (f) ve (g) bentleri kapsamında
kurulacak üretim tesisleri için nihai karar, arıza akım limiti konusunda TEİAŞ’tan alınacak görüş
sonucunda başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. TEİAŞ ilgili talebe ilişkin görüşünü, talebin
kendisine geliş tarihinden itibaren bir ay içinde sonuçlandırır.
(16) Kurulacak üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için bir defaya mahsus bağlantı bedeli,
bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında tahsil edilir ve iade edilmez. Aynı yerde olan veya aynı
yerde olmayan tüketim tesisi için bağlantı bedeli ödenmiş olması, üretim tesisi için bu bedelin
alınmasına engel teşkil etmez.
(17) Bağlantı anlaşması, üretim tesisinin bağlantı noktasında yapılan değişiklikler sonucunda,
bu Tebliğde hüküm bulunmaması halinde bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin ilgili mevzuat
hükümlerine göre tadil edilir.
(18) Yönetmelik kapsamında faaliyet gösterecek üretim tesisi ve varsa bağlantı projeleri
Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği tüzel kişiler tarafından onaylanır.
Bağlantı başvurularının yapılması ve değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) (Değişik fıkra:RG-23/3/2016-29662) Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynağa
dayalı olarak elektrik üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, başvurularını üretim tesisini
kuracakları ilin il özel idaresine yaparlar. Başvuruda aşağıda belirtilen belgeler istenir;
a) Yönetmelik Ek-2’de yer alan Başvuru Dilekçesi,
b) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,
c) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu ya da asgari iki yıl süreli kiralama belgesi;
1) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak
istenmesi halinde, bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin
sunulması gerekir.
2) Köy halkının içme suyu şebekesi üzerinde kurulacak üretim tesisleri, ancak ilgili köy
muhtarlığı veya içme suyu birliği tarafından kurulabilir veya kurdurulabilir. Tarımsal sulama şebekesi
üzerine kurulacak üretim tesisleri, ancak ilgili tarımsal sulama birliği veya kooperatifi tarafından
kurulabilir veya kurdurulabilir.
3) Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine tahsis edilen su kaynakları üzerinde kurulacak üretim
tesisleri için ilgili başvuru sahibi kişi tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görüşü başvuru
ekinde sunulur.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
4) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların imza sirkülerinin sözleşme ekinde
bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla kira sözleşmesinin bir kopyası
alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.
5) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisi için
arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belge edinilememişse ve söz konusu
arazi yukarıdaki hükümlere uygun biçimde bir başkasına da tahsis edilmemişse, tesis
sahasını/mahallini tahsise yetkili Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel
Müdürlüğü veya il özel idaresi gibi ilgili kurumdan alınacak, arazinin bir başkasına tahsis edilmediğini
ve tahsis için ilgilisince başvuru yapıldığını bildirir resmi yazı, başvuru aşamasında yeterli kabul edilir.
ç) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
d) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
e) DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 21/2/2015 tarihli ve 29724 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması
İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde yer alan belgeler.
(2) (Değişik fıkra:RG-23/3/2016-29662) Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı
tesisler dışındaki tesislerde elektrik enerjisi üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler
başvurularını, üretim tesisini kuracakları bölgedeki İlgili Şebeke İşletmecisine yaparlar. Başvuruda
aşağıda belirtilen belgeler istenir:
a) Yönetmelik Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,
b) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu ya da asgari iki yıl süreli kiralama belgesi;
1) Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulmak
istenmesi halinde bu arazinin ilgili mevzuatına göre kullanım hakkının edinildiğine dair belgenin
sunulması gerekir.
2) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin
jeotermal enerji kaynağına dayalı olması halinde ilgili mevzuatına göre arama ruhsatının sunulması
gerekir.
3) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin
rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi olması halinde tesis mahallinin/sahasının ilgili
mevzuatına göre tahsis edilmiş olması şarttır.
4) Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması halinde kira sözleşmesi ekinde tarafların
imza sirkülerinin bulunması gerekir. İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla kira sözleşmesinin
bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.
c) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
ç) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge,
d) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont,
e) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı
başvurular için; mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri,
sulu-kuru I, II, III, IV. sınıf tarım arazileri ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan
alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu Bakanlığın il veya
ilçe müdürlüklerinden alınacak belge.
(3) Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım hakkının elde edilmesiyle ilgili olarak;
a) Rüzgâr ve güneş enerjisi ile biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) dayalı
olarak kurulacak üretim tesisleri için herhangi bir belge istenmez.
b) Jeotermal enerji kaynağına dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için işletilmekte olan
jeotermal kaynaklarda 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular
Kanununa ve uygulanmasına ilişkin ikincil mevzuata göre edinilmiş işletme ruhsatı, henüz işletilme
aşamasında olmayan jeotermal kaynaklar için ise arama ruhsatı sunulur.
c) Kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan alanlar üzerine kurulacak üretim tesisinin
hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisi olması halinde bu aşamada ilgili kuruma yapılmış başvurunun
belgelendirilmesi yeterlidir. Bu çerçevede başvurular Orman Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü,
Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İl Özel İdaresine veya ilgili kuruluşlara yapılır.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
(4) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Bağlantı başvurularında, ihtiyacı karşılanmak üzere üretim
tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin abone numarasına yer verilir. Mevcut bir tüketim tesisinin
bulunmaması halinde, kurulması planlanan tüketim tesisine ilişkin 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar
Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belgenin geçici kabulden
önce sunulması zorunludur.
(5) (Değişik fıkra:RG-23/3/2016-29662) Bağlantı başvurularında, kurulması planlanan üretim
tesisine ilişkin 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belgenin sunulması zorunludur.
(6) Güneş enerjisine dayalı başvurular ile ilgili olarak, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında
üretim tesisi kurulmasına ilişkin başvurularda, kurulması talep edilen üretim tesisi için öngörülen tesis
sahasının kurulu güce göre yeterliliğinin, genel kabul görmüş teknik kriterlerden belirgin şekilde farklı
olması halinde İlgili Şebeke İşletmecisi, başvuru sahibinden tesis sahasının yeterliliğinin
belgelenmesini talep edebilir.
(7) (Ek fıkra:RG-23/3/2016-29662) Başvuru kapsamında sunulacak belgelerin aslı veya noter
onaylı suretlerinin sunulması esastır. İlgili belgelerin aslı ile birlikte fotokopisinin sunulması halinde;
fotokopi nüshaya, yetkili kişi tarafından “Aslı Görülmüştür” kaydı düşülerek, adının soyadının açıkça
yazılması ve imzalanması gerekir.
(8) (Ek fıkra:RG-23/3/2016-29662) İlgili şebeke işletmecisi tarafından, Yönetmelik ve bu
Tebliğde yer almayan herhangi bir belge talep edilemez ve söz konusu belgeler gerekçe gösterilerek
bahse konu başvuru reddedilemez.
Başvuruların derlenmesi ve ilanı
MADDE 8 – (1) İl Özel İdaresi, her takvim ayı içinde kendisine yapılan başvuruları derleyerek,
kurulacak bir komisyon eliyle incelemeye alır. Komisyon, en az üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla
karar alır.
(2) İnceleme sonucunda eksik ve/veya yanlış evrakı olan başvurular reddedilir. Komisyon
gerekçeli değerlendirmesini imzaya yetkili idari makama sunar. Kabul edilen ve edilmeyen
başvurulara ilişkin inceleme sonuç listesi imzaya yetkili idari makam tarafından takip eden ayın
beşinci günü İl Özel İdaresi ilan panosunda ve varsa internet sayfasında ilan edilir ve başvuru sahibine
yazılı olarak bildirilir. Başvurunun reddedilmesi halinde, on iş günü içerisinde sunulmuş olan belgeler
başvuru sahibine iade edilir ve ret gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.
(3) İl Özel İdaresi, her ayın beşinci günü başvurusu kabul edilen başvuruları ilan ettiği liste
ekinde DSİ’nin yetkili bölge müdürlüklerine gönderir. Başvuruların hangi bölge müdürlüğüne
gönderileceği bölge müdürlüğünün görev bölgesi sınırlarına göre belirlenir.
(4) (Değişik fıkra:RG-23/3/2016-29662) İlgili Şebeke İşletmecisi, her takvim ayı içinde
kendisine, bir önceki takvim ayı içerisinde yapılan başvuruları derleyerek kurulacak bir komisyon
eliyle incelemeye alır. Başvurular, komisyon tarafından inceleme yapılan ayın ilk yirmi günü içinde
toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
(5) (Ek fıkra:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Dördüncü fıkra
çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti yapılan başvuru
sahiplerine, değerlendirme sonuçlarını takip eden üç iş günü içerisinde bildirimde bulunularak
eksikliklerin on iş günü içerisinde tamamlanması istenir. Eksik belgelerin bu süre içerisinde de
tamamlanmaması halinde, başvuru reddedilerek sunulan belgeler başvuru sahibine iade edilir ve ilgili
il özel idaresine konu hakkında bilgi verilir. Başvurusu kabul edilen ve edilmeyen başvurulara ilişkin
inceleme sonuç listesi inceleme yapılan ayı takip eden ayın beşinci günü İlgili Şebeke İşletmecisinin
internet sayfasında ilan edilir. Başvurunun reddedilmesi halinde, on iş günü içerisinde sunulmuş olan
belgeler başvuru sahibine iade edilir ve ret gerekçeleri yazılı olarak bildirilir.
(6) (Ek fıkra:RG-23/3/2016-29662) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve İlgili Şebeke İşletmecisinin birer
temsilcisinden olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ
temsilcisidir. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.
(7) (Ek:RG-22/10/2016-29865) İlgili Şebeke İşletmecisinin OSB Dağıtım Lisansı sahibi tüzel kişi
olması halinde komisyon, biri OSB Müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan en az üç üyeden oluşur ve oy
çokluğuyla karar alır.
Su kullanım hakkı başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) DSİ bölge müdürlükleri 8 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kendilerine
gönderilen başvuru dosyalarını Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım
Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde
belirlenecek belgelerin tam ve eksiksiz olması bakımından incelemeye alır. Söz konusu belgelerin
eksik olduğunun tespit edilmesi halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayarak ilgili İl Özel İdaresine
gönderilir.
(2) İnceleme sonucunda evrakları tam ve eksiksiz olduğu tespit edilenler Elektrik Piyasasında
Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirlenen esas ve usuller dâhilinde su rejimine
uygunluk değerlendirmesine alınır.
(3) Su rejimine uygunluk değerlendirmesi sonucunda kabul veya ret kararı verilir. Bu kapsamda
kabul kararı verilmesi halinde söz konusu karar belirli şartlara bağlanabilir.
(4) Su rejimine uygunluk değerlendirmesi her takvim ayı için takip eden ayın yirminci günü
sonuçlandırılarak DSİ bölge müdürlüğünün hizmet binası ilan panosuna asılır ve varsa bölge
müdürlüğü internet sayfasında ilan edilir ve aynı gün yazılı olarak ilgili İl Özel İdaresine bildirilir. Söz
konusu bildirimde, başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler liste halinde gerekçeleriyle birlikte yer
alır.
(5) İl Özel İdaresi, hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri için su rejimi uygunluk başvurusu
kabul edildiği kendisine bildirilen başvuruları aynı gün ilan panosunda ve varsa internet sayfasında
ilan eder, kabul edildiği bildirilen başvuruları, takip eden ayın ilk beş günü içerisinde İlgili Şebeke
İşletmecisine gönderir.
Bağlantı başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 10 – (Değişik:RG-23/3/2016-29662)
(1) İlgili Şebeke İşletmecisi, 8 inci madde çerçevesinde kendisi tarafından kabul edilen
başvurular ile bölgesindeki il özel idarelerinden, kendisine yönlendirilen ve başvuruya ilişkin belgeleri
eksiksiz olan başvuruları bir araya getirerek, 8 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında belirlenen
komisyon marifetiyle teknik değerlendirmeye alır.
(2) Başvurular ortak irtibat merkezlerine göre sınıflandırılır. Alternatif olarak, başka bir TEİAŞ
trafo merkezi ile dağıtım fiderine açık ring Şebekede, Şebekenin normal çalışma koşullarına göre bağlı
olduğu dağıtım fideri esas alınır.
(3) Her bir başvuru bağlantı ve sistem kullanımı açısından diğerlerinden bağımsız olarak
değerlendirilir. Değerlendirmede başvurunun Yönetmelik, bu Tebliğ ve İlgili Teknik Mevzuat ile ilgili
mevzuata uygunluğu esas alınarak teknik değerlendirme tamamlanır.
(4) Bağlantı başvurusu sonuçları İlgili Şebeke İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilir ve
başvurunun reddedilmesi halinde, on iş günü içerisinde sunulmuş olan belgeler başvuru sahibine iade
edilir ve ret gerekçeleri teknik değerlendirmeler ile birlikte yazılı olarak bildirilir.
(5) Teknik değerlendirme sonuçlarına göre Şebekeye bağlanması muhtemel başvurular öncelik
değerlendirmesine alınır. Öncelik değerlendirmesinde bağlantı noktası itibariyle irtibat merkezi
kısıtları esas alınır. Öncelik değerlendirmesi Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası
hükümlerine göre yapılır.
(6) Beşinci fıkra hükümlerine göre yapılacak öncelik değerlendirmesi sonucunda irtibat
merkezindeki bağlantı kısıtları dikkate alınarak başvurular sonuçlandırılır.
(7) İrtibat merkezi itibariyle bağlantı kısıtlarına tabi olmayan başvurular, teknik değerlendirme
sonucu öncelik değerlendirmesine alınmaksızın sonuçlandırılır.
(8) Altıncı ve yedinci fıkra hükümlerine göre sonuçlandırılan başvurular ile ilgili olarak;
a) Bağlantı başvurusu kabul edilenler ve edilmeyenler olarak her ayın yirmisinde İlgili Şebeke
İşletmecisinin internet sayfasında ilan edilir.
b)Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular dışında, diğer başvuruların sonucu hakkında başvuru
sahibine yazılı olarak bildirimde bulunulur. Başvurusu reddedilen kişilere yapılacak yazılı bildirimlerde
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
ret gerekçelerine ve teknik değerlendirmelere yer verilir. Talep edilmesi halinde söz konusu kişilere
ait belgeler iade edilir.
c) Bağlantı başvurusu kabul edilenlerden ve edilmeyenlerden başvurusu hidrolik kaynağa dayalı
olanlar, alternatif bağlantı görüşü verilenler de dâhil olmak üzere, gerekçeleriyle birlikte ilgili il özel
idaresine aynı gün bildirilir.
(9) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından verilecek alternatif bağlantı önerileri olumlu görüş olarak
kabul edilir. Alternatif bağlantı önerisi sunulan başvuru sahibi, hidrolik kaynaklara dayalı üretim
tesisleri dışında bir üretim tesisi için başvuru yapmış ise durumunun İlgili Şebeke İşletmecisinin
internet sayfasında ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde alternatif bağlantı görüşünü kabul ettiğini
İlgili Şebeke İşletmecisine yazılı olarak beyan eder ve bağlantıya ilişkin şartları yerine getireceğini
taahhüt eder. Aksi takdirde, alternatif bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir.
(10) Hidrolik kaynaklara dayalı başvurular dışındaki başvurular arasından bu madde
çerçevesinde bağlantı başvurusu kabul edilenlere, sekizinci fıkrada belirtilen listenin ilan tarihinden
itibaren bir ay içerisinde yazılı olarak başvuruda bulunmaları halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı
Mektubu İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından şahsen veya vekâleten tebellüğ ettirilerek verilir. Bu
kapsamda başvuruda bulunmayan başvuru sahiplerinin olumlu bağlantı görüşleri, kendiliğinden
geçersiz hale gelir.
(11) Bir irtibat merkezi itibariyle rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı başvurular için TEİAŞ
görüşünün sorulması halinde, aynı irtibat merkezi için yapılmış ve yapılacak rüzgar ve/veya güneş
başvurularına ilişkin teknik değerlendirme durdurulur. Söz konusu TEİAŞ görüşünün dağıtım şirketi
veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı ay, durdurulmuş olan rüzgar ve/veya güneş
başvurularının teknik değerlendirilmesine kaldığı yerden devam edilir. Bu başvurular için teknik
değerlendirme, TEİAŞ görüşünün dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ulaştığı
tarihten önceki aylar için, her bir ay içerisinde yapılan rüzgar ve/veya güneş başvuruları kendi
içerisinde olacak şekilde, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yapılır.
(12) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından bu madde çerçevesinde bağlantı başvurusu uygun
bulunan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurulara ait Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formunda
yer alan bilgiler, başvurunun uygun bulunma tarihinden itibaren on gün içinde Teknik Değerlendirme
Raporu hazırlanması için YEGM’ye gönderilir. YEGM tarafından teknik değerlendirme otuz gün
içerisinde sonuçlandırılır ve Teknik Değerlendirme Raporu İlgili Şebeke İşletmecisine gönderilir.
Teknik Değerlendirme Raporunun olumsuz olması halinde başvuru belgeleri iade edilir.
(13) On ikinci fıkra kapsamında güneş enerjisine dayalı başvurular için Teknik Değerlendirme
Raporu İlgili Şebeke İşletmecisine gönderilir. Teknik Değerlendirme Raporunun olumsuz olması
halinde başvuru belgeleri iade edilir.
(14) On ikinci fıkra kapsamında yer alan rüzgar enerjisine dayalı başvurulardan teknik
değerlendirmesi YEGM tarafından uygun görülen başvurular YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan
tarihinden itibaren başvuru sahibi tarafından otuz gün içerisinde teknik etkileşim analizi için ilgili
kuruma başvuruda bulunulur. Teknik etkileşim analizi raporu, Teknik Değerlendirme Raporu ile
birlikte YEGM tarafından ilgili şebeke işletmecisine on gün içerisinde bildirilir. Teknik Değerlendirme
Raporu ve/veya teknik etkileşim analizi raporunun olumsuz olması halinde başvuru belgeleri İlgili
Şebeke İşletmecisince başvuru sahibine iade edilir.
(15) Başvuru sahibinin güç beyanı ile Teknik Değerlendirme Raporu arasında yüzde onluk
farktan büyük fark olması durumunda başvuru sahibinin başvurusu ilgili şebeke işletmecisine iletilir.
Bu kapsamdaki başvurular ilgili şebeke işletmecisi tarafından reddedilir.
İl Özel İdaresinin işlemleri
MADDE 11 – (1) İl Özel İdaresi, 9 uncu maddenin beşinci fıkrası ile 10 uncu maddenin sekizinci
fıkrası hükümlerine göre kendisine bildirilen ve başvurusu kabul ve reddedilenleri, hizmet binası ilan
panosunda ve varsa internet sayfasında bir ay süreyle ilan eder.
(2) İl Özel İdaresi su rejimi uygunluk başvurusu ve bağlantı başvurusu kabul edilen kişileri içeren
kabul edilenler listesini, bir liste halinde ayrıca ilan eder. Kabul edilenler listesinin oluşturulmasında
alternatif bağlantı görüşü verilmiş başvurular olumlu görüş olarak değerlendirilir. Su rejimi uygunluk
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
başvurusu için DSİ bölge müdürlüğünce şart veya şartlar öngörülen başvurular da olumlu görüş olarak
değerlendirilir.
(3) Başvurusu kabul edilenler listesinde olan gerçek veya tüzel kişilerden kendisine alternatif
bağlantı görüşü önerilenler, listenin İl Özel İdaresince ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde alternatif
bağlantı görüşünü kabul ettiğini İl Özel İdaresine yazılı olarak beyan eder ve şartları yerine
getireceğini taahhüt eder. Aksi takdirde, alternatif bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir.
Bu kapsamda yapılan beyan aynı gün İl Özel İdaresince İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir.
(4) Başvurusu kabul edilenler listesinde olan kişilerden kendisine su rejimi uygunluk başvurusu
için DSİ bölge müdürlüğünce şart veya şartlar öngörülen başvuru sahibi, listenin İl Özel İdaresince,
ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde su rejimi uygunluk görüşünde öngörülen şartları kabul ettiğini İl
Özel İdaresine, yazılı olarak beyan eder ve şartları yerine getireceğini taahhüt eder. Aksi takdirde, su
rejimi uygunluk görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bu kapsamda yapılan beyan aynı gün İl Özel
İdaresince, ilgili DSİ bölge müdürlüğüne bildirilir.
(5) Hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri bakımından Yönetmelik Ek-3 örneğe uygun su
kullanım hakkı izin belgesini düzenlemeye, başvuru yapılan İl Özel İdaresi yetkilidir. İl Özel İdaresi, su
kullanım hakkı izin belgesini, ancak başvurunun DSİ bölge müdürlüğünce üretim tesisinin yapımının su
rejimi açısından uygun bulunduğuna dair olumlu görüşü ve İlgili Şebeke İşletmecisinin uygun bağlantı
görüşünün birlikte bulunması halinde düzenleyebilir.
(6) İl Özel İdaresi, beşinci fıkra kapsamında düzenlediği su kullanım hakkı izin belgesini başvuru
sahibi gerçek veya tüzel kişi ya da yetkili temsilcisine teslim eder. Kabul edilenler listesinin ilanı
tarihinden itibaren, bir ay içerisinde başvuruda bulunmayan kişilerin uygun bağlantı görüşleri ve
olumlu su rejimi uygunluk görüşleri kendiliğinden geçersiz hale gelir.
Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına çağrı
MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin onuncu fıkrası hükümlerine göre Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubunu alanlar ile 11 inci maddenin altıncı fıkrası hükümlerine göre su kullanım hakkı izin
belgesini alanlar hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teknik Hükümler
Uyulması gereken temel standartlar
MADDE 13 – (1) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesislerinden;
a) Tek fazdan bağlanacak tesisler ile üç fazlı ve faz akımı 16 A ve daha küçük olan tesisler TS EN
50438 standardına,
b) Faz akımı 16 A’dan büyük olan ve dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlanacak üretim
tesisleri TSE K 191 kriterine,
c) Faz akımı 16 A’dan büyük olan ve Şebekeye YG seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri TSE
K 192 kriterine,
uygun olarak tasarlanır, kurulur, test edilir, devreye alınır ve işletilir.
Uzaktan izleme ve kontrol sistemi
MADDE 14 – (1) Kurulu gücü 50 kWe’tan büyük üretim tesisleri uzaktan izleme ve kontrol
sisteminin kurulması için uygun olmalıdır.
(2) Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi uzaktan izleme
ve kontrol için gerekli ekipman ve altyapıdan sadece bağlantı anlaşmasında belirlenen mülkiyet
sınırına göre kendi mülkiyet alanında olanları temin ve tesis eder.
(3) İlgili Şebeke İşletmecisi, kurulu gücü 50 kWe’tan büyük üretim tesislerinden uzaktan izleme
ve uzaktan kontrol sistemine ilişkin haberleşme altyapısının kurulması talebinde bulunabilmesi için
kendisi gerekli altyapıya sahip olmalıdır.
(4) Uzaktan kontrol sisteminin kapsamı, üretim tesisinin İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından
gönderilen durdurma sinyalini ve devreye alma müsaadesi sinyalini alarak gereğini yerine
getirmesidir.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
(5) Uzaktan izleme ile asgari olarak haberleşmenin durumu ile jeneratörün çalışma ve şebekeye
bağlantı durumu izlenebilir; ilaveten aktif ve reaktif güç, güç faktörü, akım, gerilim, frekans,
harmonikler ve toplam harmonik bozulma değerleri alınabilir.
(6) Veri iletişimine ilişkin masraflar ilgili mevzuata göre tahakkuk ettirilir.
Koruma sistemi
MADDE 15 – (1) Üretim tesisinin topraklama sistemi Şebekenin topraklama sistemine uygun
olmalı ve 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde
Topraklamalar Yönetmeliğinde belirtilen şartlar içinde yapılmalıdır.
(2) Üretim tesisine ait bağlantı noktasında koruma sistemlerinin ayarları Ek-2’de yer alan Tablo-
1 ve Tablo-2’de verilen sınır değerlere uygun olmalıdır. Bu değerler test raporlarıyla doğrulanmalıdır.
Ölçme sistemi
MADDE 16 – (1) AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesisinin, tüketim tesisi ile aynı
yerde bulunması halinde biri tesis ile Şebeke arasındaki enerji alış-verişini çift yönlü ve saatlik olarak
ölçecek, diğeri ise üretim tesisinde üretilen enerjiyi ölçecek iki ayrı ölçme sistemi tesis edilir.
(2) AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde olmaması
halinde ölçme sistemi, üretim tesisi ile Şebeke arasındaki enerji alış-verişini çift yönlü ve saatlik olarak
ölçecek biçimde tesis edilir.
(3) Üretim tesisine ilişkin ölçme sistemi lisanssız üretici tarafından; tüketim noktasındaki enerji
alışını ölçecek sayaçlar İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından tesis edilir.
(4) YG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesislerinde ölçme sistemi ile ilgili olarak İlgili
Mevzuat uyarınca işlem tesis edilir.
(5) Sayaçlar İlgili Şebeke İşletmecisinin erişebileceği yerlere tesis edilir.
(6) Sayaç yerleri bu madde hükümlerine uygun olarak belirlenerek projesine işlenir.
(7) Gerek duyması halinde İlgili Şebeke İşletmecisi sayaç yerini nihai olarak belirler ve ölçme
sistemi buna uygun biçimde tesis edilir.
(8) Üretim tesisinin kabulü aşamasında, ölçü sistemi İlgili Şebeke İşletmecisinin yetkilisi
tarafından kontrol edilerek mühürlenir ve kayıt altına alınır.
(9) 50 kW ve üzeri kurulu güce sahip üretim tesisleri için tesis edilen sayaçlar, ölçme ve
haberleşme izleme sisteminin bir parçası olabilir.
Sisteme bağlantı onayı ve devreye alma şartları
MADDE 17 – (1) Üretim tesisinin kabulü Bakanlık tarafından çıkarılan kabule ilişkin yönetmelik
hükümlerine uygun olarak yapılır.
(2) Üretim tesisi Şebeke ile paralele girdiğinde meydana getirdiği gerilim dalgalanması %3,3’ü
aşmamalı ve Ek-1’de verilen fliker değerlerinin aşılmasına yol açacak fliker etkisi oluşturmamalıdır.
(3) 1000 kWe’a kadar senkron jeneratörler için paralele girme senkronlama cihazı ile
yapılacaktır. Senkronlama cihazının gerilim toleransı ΔU±%10Un, frekans toleransı Δf ± 0,5 Hz, faz
açısı toleransı Δφ ± 10° değerlerinde olmalıdır. 1000 kWe’dan büyük ünitelerin bağlı olduğu bara veya
Şebeke ile senkronize olması için gerekli şartlar bağlantı anlaşmasında düzenlenir.
(4) Kendinden uyartımlı asenkron jeneratörler için senkron jeneratörlerin devreye alınma
şartları geçerlidir. Şebekeden uyartımlı asenkron jeneratörler, senkron devir sayısının %95-%105
aralığında devreye girmelidir.
(5) Şebeke ile paralele girmeden önce temel gerilimi kendisi üreten evirici esaslı bağlantı
sistemleri için senkron jeneratörlerin devreye alınma şartları geçerlidir.
İşletme
MADDE 18 – (1) Üretim tesisinin koruma, bağlantı ve diğer kısımları üretim tesisinin işletmecisi
tarafından periyodik olarak, teçhizatın özelliğine göre aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak kontrol
edilmeli ve tutanak altına alınmalıdır. İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından yapılacak kontrollerde
dikkate alınmak üzere, söz konusu tutanaklara tarih sırası verilmesi ve bu sıraya göre tutanakların
İlgili Şebeke İşletmecisine iletilmesi zorunludur. Tutanakların bir nüshası da işletme sahibinde
kalacaktır.
(2) İlgili Şebeke İşletmecisi gerektiği zaman üretim tesisinin bağlantı ekipmanı, koruma
düzenekleri ve diğer kısımlarının kontrolünü talep edebilir. İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
Şebekede, kısa devre akımının artması gibi önemli değişiklikler yapılması halinde veya mevcut paralel
işletimle ilgili etkiler konusunda üretim tesisi sahibi önceden bilgilendirilir.
(3) Üretim tesisi, can ve mal emniyetinin sağlanması için, kısa devre arızası veya Şebekenin
enerjisiz kalması durumunda bağlantı noktası itibarıyla Şebekeden izole hale gelmeli ve Şebekeye
enerji vermemelidir. Şebekenin bir bölümünü içerecek şekilde adalanmaya müsaade edilmez. Bu
durumda bağlantı noktası itibari ile Şebekeden izole hale gelen üretim tesisi, bağlantı noktasının ilgili
üretici tarafında kalan bölümlerini Şebekeden bağımsız olarak besleyebilir.
(4) Üretim tesisi sahibi şebeke işletmeciliği açısından zorunlu hallerde üretim tesisinin
bağlantısını Şebekeden ayırmakla yükümlüdür. Bu gibi hallerde İlgili Şebeke İşletmecisi de üretim
tesisini her zaman erişime açık olan ayırma düzeni veya varsa uzaktan kontrol sistemi ile Şebekeden
ayırabilir. Üretim tesisi anlaşma gücünün üzerinde çalıştırılamaz. Üretim tesisinin, anlaşma gücünün
üzerinde çalıştığının tespit edilmesi halinde İlgili Şebeke İşletmecisi aynı yetkiyi kullanır.
(5) Üçüncü ve/veya dördüncü fıkra hükümlerine göre Şebekeden ayrılan üretim tesisi,
Şebekeden ayrılmasına sebep olan zorunlu hallerin makul sürede giderilmesinden itibaren İlgili
Şebeke İşletmecisi tarafından yapılacak bildirimi takip eden birinci gün içinde tekrar devreye alınır.
(6) İlgili Şebeke İşletmecisi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki Şebekenin
durumuna göre işletme koşulları dışına çıkılmaması ve üretim tesisinin fliker etkisinin azaltılması için
ilave koruma tedbirlerinin alınmasını isteyebilir. Aksi takdirde, Yönetmeliğin 28 inci maddesinde yer
alan yaptırımlar uygulanır.
(7) Üretim tesisi sahibi; üretim tesisi kurulu gücünün artırılması, azaltılması, koruma düzeninin
değiştirilmesi, kompanzasyon değişikliği veya başka değişiklikler yapmak istemesi halinde İlgili Şebeke
İşletmecisine önceden başvuruda bulunarak Yönetmelik ve bu Tebliğde öngörülen usullere göre izin
almakla yükümlüdür.
(8) Yedinci fıkra hükmü kapsamında üretim tesisinde kurulu güç artışı yapılması halinde
imzalanan bağlantı anlaşması tadil edilir ve üretim tesisi sahibinden yeniden bağlantı bedeli tahsil
edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Hükümler
Enerjinin tüketimine ilişkin esaslar
MADDE 19 – (1) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında elektrik enerjisi üretim tesisi kuracak
kişilerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmaları esastır.
(2) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında elektrik enerjisi üretim tesisi kuracak kişilerden;
a) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamı ile aynı fıkranın (f) bendi
çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynakları dışında kalan diğer kaynaklara dayalı üretim tesisi kuran
kişilerin tükettikleri kadar enerjiyi üretmeleri esastır. Bu tesislerden sisteme verilen ancak üretim
yapan kişiler tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen enerjinin birim kWh miktarı için YEK Kanununa
ekli I sayılı Cetvelde belirlenen en düşük teşvik bedeli karşılığı destek ödemesi yapılır.
b) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile aynı fıkranın (f) bendi
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran kişilerin tükettikleri kadar
enerjiyi üretmeleri esastır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde
üretilerek sisteme verilen ancak üretim yapan kişiler tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen
enerjinin birim kWh miktarı için YEK Kanununa ekli I sayılı Cetvel de kaynak bazında belirlenen teşvik
bedeli karşılığı destek ödemesi yapılır.
(3) Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kuran kişiler üretim tesisi ile aynı yerde
bulunan tüketim tesisinde tüketemedikleri enerji miktarını uhdelerindeki, üretim tesisi ile aynı yerde
bulunmayan tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketebilirler. Bu durumdaki kişiler üretim tesisi ile
aynı yerde bulunmayan ancak uhdelerindeki tüketim tesislerinde tükettikleri enerji miktarı için ayrıca
sistem kullanım bedeli de öderler.
Üretilen enerjinin tespit edilmesi
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
MADDE 20 – (1) İlgili Şebeke İşletmecisi Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki üretim
tesislerinde üretilerek sisteme verilen elektrik enerjisini;
a) Üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde bulunması halinde üretim tesisinin Şebeke ile
bağlantı noktasında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre tesis
edilen çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç verileriyle belirler. Ayrıca bu verilerin sıhhati üretim
tesisinin üretimini ölçmek amacıyla Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre tesis
edilen sayaçtan elde edilen günlük bazdaki verilerle kontrol edilir.
b) Üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde bulunmaması halinde üretim tesisinin Şebeke
ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre tesis
edilen sayaç verilerine göre belirler.
İhtiyaç fazlası enerji miktarının tespit edilmesi
MADDE 21 – (1) İlgili Şebeke İşletmecisi, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki üretim
tesislerinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını aşağıdaki şekilde
belirler:
a) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunması halinde üretim tesisinin Şebeke ile
bağlantı noktasında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre tesis
edilen çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç verilerine göre belirler. Belirleme yapılırken üretim
tesisinin üretimini ölçmek amacıyla Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre tesis
edilen sayaç verileri de dikkate alınır. Bu işlem sırasında günlük toplam veriş ve günlük toplam çekiş
miktarları karşılaştırılır ve günlük miktarların mahsuplaştırması yapılır. Veriş miktarının fazla olması
halinde söz konusu fazla veriş miktarı günlük ve aylık ihtiyaç fazlası enerji miktarı olarak kaydedilir.
Çekiş miktarının fazla olması halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. Tüketim
tesisinin tüketimi üç zamanlı olarak hesaplanan tüketiciler için günlük üretim ve tüketim değerlerinin
mahsuplaştırılması günlük toplam yerine üç zaman esası üzerinden yapılır.
b) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunması ve ayrıca üretim tesisini uhdesinde
bulunduran kişinin uhdesinde üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan tüketim tesisi ya da tesisleri
bulunması halinde ise 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre belirlenecek günlük fazla veriş
miktarı ile tüketim tesisinin günlük çekiş miktarları ya da tesislerinin günlük çekiş miktarlarıyla
karşılaştırılarak belirleme yapılır. 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre bulunan günlük veriş
miktarı ile üretim tesisini uhdesinde bulunduran kişinin uhdesindeki tüketim tesisi ya da tesislerinin
günlük toplam çekiş miktarları karşılaştırılır ve veriş miktarının fazla olması halinde söz konusu fazla
veriş miktarı günlük ve aylık ihtiyaç fazlası enerji miktarları olarak not edilir. Çekiş miktarının fazla
olması halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir. Tüketim tesisinin tüketimi üç
zamanlı olarak hesaplanan üreticiler için günlük üretim ve tüketim değerlerinin mahsuplaştırılması
günlük toplam değerleri yerine üç zaman esası üzerinden yapılır.
c) Aynı kişinin uhdesindeki, üretim tesisi ile aynı yerde olmayan tüketim tesislerinin çekiş
miktarları için hesaplanacak sistem kullanım bedeli hesabı 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında
açıklanan işlemlerden ayrıca yapılır.
ç) (Değişik:RG-23/3/2016-29662) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunmaması
halinde üretim tesisinin Şebeke ile bağlantı noktasında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi hükmüne göre tesis edilen saatlik sayaç verileri ile tüketim tesisinin tüketimini
ölçmek amacıyla tesis edilmiş saatlik veri sağlayan sayaç verileri karşılaştırılarak saatlik olarak
mahsuplaşma yapılarak günlük bazda belirleme yapılır. Tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla
tesis edilmiş sayacın saatlik veri sağlayamaması halinde dengeleme ve uzlaştırma işlemlerini
düzenleyen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca onaylanan profil uygulaması yapılarak elde edilen
saatlik tüketim verileri kullanılır. Her iki durumda da ihtiyaç fazlası enerjinin tespitinde günlük toplam
veriş ve günlük toplam çekiş miktarları dikkate alınır.
d) (Değişik:RG-23/3/2016-29662) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunmaması
halinde üretim tesisini uhdesinde bulunduran kişinin uhdesindeki birden fazla tüketim tesisinin
tüketim verileri saatlik bazda toplanarak üretim verileri ile 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) ve
(b) bentleri hükümlerine uygun karşılaştırma yapılır. Bu durumda dahi ihtiyaç fazlası enerji miktarının
tespitinde saatlik olarak mahsuplaşma yapılarak günlük toplam veriş ve çekiş miktarları esas alınır.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
(2) İlgili Şebeke İşletmecisi, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki her bir üretici için birinci
fıkra kapsamında elde edilen saatlik verileri bir araya getirerek fatura dönemi bazında dağıtım
sistemine verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın ikisine kadar ilgili görevli
tedarik şirketine bildirir.
(3) İlgili Şebeke İşletmecisi; kendi Şebekelerindeki lisanssız üreticilere ilişkin toplam ihtiyaç
fazlası üretim miktarını Yönetmeliğin;
a) 18 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki lisanssız üreticiler için kaynak bazında,
b) 18 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki lisanssız
üreticiler için,
ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa işletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası ile her ayın
dördüne kadar saatlik bazda bildirir.
(4) Özel trafolu müşteri konumunda olup tüketime esas ölçü sistemi AG tarafında olan
kullanıcılarda trafo kaybı İlgili Mevzuata göre üretim ve tüketim için ayrı ayrı dikkate alınır.
(5) OSB dağıtım şebekesi dışında kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji OSB
dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesisinde veya tesislerinde de tüketilebilir. Bu durumda OSB dağıtım
lisansı sahibi tüzel kişi her ayın ilgili tarihinde tüketim değerlerini günlük bazda ilişik olduğu dağıtım
şirketine bildirmekle yükümlüdür. Bu üretim ve tüketime ilişkin birinci ve ikinci fıkralarda yer alan
hükümlere göre yapılması gereken iş ve işlemler dağıtım şirketi tarafından yerine getirilir. OSB
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından tüketim bildirimi yükümlülüğü ihlal edildiği takdirde tüketim
değeri sıfır kabul edilir ve ortaya çıkacak zararlar OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiden tazmin edilir.
İhtiyaç fazlası enerji miktarının değerlendirilmesi
MADDE 22 – (1) Görevli tedarik şirketi 21 inci maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine
göre belirlenen ihtiyaç fazlası enerji miktarını, üretim tesisinin işletmeye girdiği tarihten itibaren on yıl
süreyle satın almakla yükümlüdür.
(2) Görevli tedarik şirketi satın almakla yükümlü olduğu ihtiyaç fazlası enerji miktarından;
a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendi ile aynı fıkranın (f) bendi çerçevesinde
yenilenebilir kaynaklara dayalı olanlar dışında diğer kaynaklara dayalı olarak kurulan üretim
tesislerinde üretilerek sisteme verilmiş olan kısmını perakende satış tarifesi kapsamında elektrik
tedarik ettiği müşterilerine sattığı elektrik içinde değerlendirir.
b) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile (f) bendi kapsamında yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı olarak kurulan üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilmiş olan kısmını
ise kendisi üreterek sisteme vermiş kabul edilir. Bu enerji için YEKDEM kapsamında işlem tesis edilir.
(3) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri kapsamında kurulan üretim tesislerinde
üretilen enerjinin sisteme verilmesi halinde, söz konusu enerji miktarı ilgili mevzuat uyarınca,
YEKDEM kapsamında değerlendirilir. Ancak bu enerji miktarı piyasa işletmecisi ve görevli tedarik
şirketi tarafından ödemeye esas alınmaz.
(4) Bir tüketim tesisi için farklı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden çok üretim
tesisinin kurulması halinde sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin
tespit edilememesi durumunda, bu tesislerden sisteme verilen enerji YEK Kanunu eki I sayılı Cetvelde
bu üretim tesislerinde kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları için yer alan fiyatlardan en düşük olan
kaynak fiyatından YEKDEM kapsamında değerlendirilmek üzere satın alınır.
(5) Bir tüketim tesisi için, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi dışında yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı bir üretim tesisi ve mikrokojenerasyon tesislerinin birlikte kurulması
halinde, sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerjinin hangi üretim tesisinden verildiğinin tespit
edilememesi durumunda, söz konusu miktar için 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi
hükümleri uygulanır.
İhtiyaç fazlası enerji miktarının satın alınması
MADDE 23 – (1) Görevli