ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı elektrik piyasasında; 14/3/2013 tarihli ve 6446
sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında, tüketicilerin elektrik
ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin
sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin
kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının
düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi
üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde kurulması
öngörülen üretim tesislerinin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile bu üretim
tesislerinin kurulmasına ilişkin başvuru yapılmasına ve başvuruların değerlendirilmesine,
b) Lisanssız üretim faaliyeti kapsamında elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişilerin
ihtiyacının üzerinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde yapılacak
uygulamaya,
c) Lisanssız üretim faaliyeti ile ilgili arazi temini, üretim tesisi devri ve üretim
faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile İlgili Şebeke İşletmecilerinin hak ve
yükümlülüklerine,
ç) Lisanssız üretim faaliyetinde bulunan kişilerin bu Yönetmelik kapsamındaki
faaliyetleri ile kurulan üretim tesislerinin denetlenmesine,
ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü
maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik
Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/A maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Adalanma: Dağıtım sisteminin üretim tesisi bulunan bir bölgesinin enerjili kalacak
şekilde dağıtım sisteminden fiziksel olarak ayrılmasını,
b) AG: Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilimi,
c) (Mülga:RG-23/3/2016-29662)
ç) Bağlantı: Üretim tesisinin AG veya YG seviyesinde bir koruma teçhizatı üzerinden
dağıtım veya iletim sistemiyle irtibatlandırılmasını,
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
d) Bağlantı ekipmanı: Üretim tesisinin dağıtım veya iletim sistemine bağlantısı için
kullanılan, üretim tesisi üzerinde ve/veya üretim tesisi ile bağlantı noktası arasında tesis edilen
koruma ve kumanda sistemlerinin bütününü,
e) Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca sisteme bağlandıkları
saha veya irtibat noktasını,
f) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
g) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) Evirici: Doğru akımı alternatif akıma dönüştüren düzeneği,
h) Fatura dönemi: Bir takvim ayının ilk günü saat 00:00’da başlayıp, aynı ayın son günü
saat 24:00’da biten süreyi,
ı) İl Özel İdaresi: Üretim tesisinin kurulacağı yerin il özel idaresini veya il özel idaresi
bulunmayan yerlerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığını,
i) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul
kararlarını,
j) İlgili şebeke işletmecisi: İlgisine göre TEİAŞ’ı, dağıtım şirketini veya OSB dağıtım
lisansı sahibi tüzel kişiyi,
k) İlgili teknik mevzuat: Bakanlık tarafından çıkarılan ilgili yönetmelik, tebliğ ve diğer
düzenlemeleri,
l) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
m) Kojenerasyon tesisi: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin eş zamanlı olarak
üretiminin gerçekleştirildiği tesisi,
n) Bu Yönetmelik kapsamındaki kojenerasyon tesisi: Bakanlıkça belirlenen verimlilik
değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon tesisini,
o) Mikrokojenerasyon tesisi: Elektrik enerjisine dayalı toplam kurulu gücü 100 kWe ve
altında olan kojenerasyon tesisini,
ö) Muafiyetli üretim miktarı: Her bir dağıtım bölgesinde, bu Yönetmelik kapsamında
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek veya tüzel kişilerin üretim
tesislerinde İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak üretip sisteme verdikleri ihtiyaç fazlası
elektrik enerjisi miktarını,
p) Şebeke: İlgisine göre iletim, dağıtım veya OSB dağıtım şebekesini,
r) Tebliğ: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin
Uygulanmasına Dair Tebliği,
s) Teknik değerlendirme raporu: Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim sahalarının
etkin kullanılmasına ilişkin YEGM tarafından yapılan değerlendirmeyi,
ş) Teknik etkileşim izni: Teknik Etkileşim Analizinin neticesine göre, ilgili kurumlar
tarafından olumlu veya şartlı olarak Bakanlık aracılığıyla ilgili kişilere verilen izni,
t) Tüketim tesisi: Bir gerçek ya da tüzel kişinin uhdesinde olup bağlantı anlaşması
kapsamında dağıtım veya iletim sistemine bağlı veya üretim tesisi ile birlikte bağlanacak ya
da 25/9/2002 tarihinden önce imzalanmış yerine kaim bir sözleşme kapsamında dağıtım veya
iletim sistemine bağlı, elektrik enerjisi tüketen birim, tesis ya da teçhizatı,
u) YEGM: Bakanlık Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
ü) YEKDEM: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesine ve
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamındaki yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim faaliyeti gösteren üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bizzat ve bu Yönetmelik
kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan kişilerin bölgelerinde
bulundukları görevli tedarik şirketleri aracılığıyla faydalanabileceği fiyatlar, süreler ve
bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları içeren destekleme mekanizmasını,
v) Yenilenebilir enerji kaynakları: Hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle,
biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dahil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil
olmayan enerji kaynaklarını,
y) YEK Kanunu: 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının
Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunu,
z) YG: Etkin şiddeti 1000 Volt’un üzerinde olan gerilimi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde, üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemine
aynı baradan bağlı olması halinde ilgili üretim ve tüketim tesisleri aynı yerde kabul edilir.
(3) Bu Yönetmelikte geçen ana kolon hattı, kolon hattı ve yapı bağlantı hattı ibareleri
İlgili Teknik Mevzuattaki anlam ve kapsama; diğer ifade ve kısaltmalar ise İlgili Mevzuattaki
anlam ve kapsama sahiptir.
Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti
MADDE 5 – (1) Önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf
olarak kurulabilecek üretim tesisleri şunlardır:
a) İmdat grupları,
b) İletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeden izole çalışan üretim tesisleri,
c) Kurulu gücü bir megavat veya Kanunun 14 üncü maddesi çerçevesinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenmiş kurulu güç üst sınırına kadar olan yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,
ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi
ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim
tesisleri,
d) Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kategorideki kojenerasyon
tesisleri,
e) Mikrokojenerasyon tesisleri,
f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak
üzere kurulan üretim tesisleri,
g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan
tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde
teknik imkanın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan üretim tesisleri.
(2) Önlisans ve lisans alma yükümlülüğünden muaf olan yenilenebilir enerji
kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyacının üzerinde ürettiği
elektrik enerjisinin sisteme verilmesi hâlinde söz konusu elektrik enerjisi, ilgili görevli tedarik
şirketi aracılığı ile YEKDEM kapsamında değerlendirilir.
(3) Birinci fıkranın (g) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerinin su kullanım
hakkına ilişkin işlemler, 26/6/2003 tarihli ve 25150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması
İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde
sonuçlandırılır.
(4) Bu Yönetmelik çerçevesinde, dağıtım sisteminde yeterli kapasite bulunması halinde
bir tüketim tesisi için birden fazla kojenerasyon veya yenilenebilir enerji kaynağına dayalı
üretim tesisi kurulmasına izin verilebilir. Her bir tüketim tesisi için birinci fıkranın (c) bendi
kapsamında kurulabilecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya
tesislerinin toplam kurulu gücü, birinci fıkranın (c) bendi kapsamındaki azami kapasiteden
fazla olamaz. Bir gerçek veya tüzel kişi, uhdesindeki her bir tüketim tesisi için sadece bir adet
mikrokojenerasyon tesisi kurabilir.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim tesisi kuracak gerçek veya tüzel kişilerin üretim
tesisleri ile tüketim tesislerinin aynı dağıtım bölgesi içerisinde olması zorunludur.
(6) Birinci fıkranın (a), (b), (ç), (d), (f) ve (g) bentleri kapsamında yer alan üretim
tesisleri için kurulu güç üst sınırı uygulanmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
Bağlantı ve Sistem Kullanımına İlişkin Hükümler
Bağlantı esasları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren üretim tesisleri, dördüncü fıkra
kapsamında belirtilen istisnalar dışında, dağıtım sistemine bağlanır. İlgili Şebeke İşletmecisi,
üretim tesisinin teknik özelliklerine ve bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminin mevcut
kapasitesine göre üretim tesisini YG veya AG seviyesinden dağıtım sistemine bağlayabilir.
Bağlantı başvurusu talebi, ancak İlgili Mevzuat ve İlgili Teknik Mevzuat hükümleri
kapsamında reddedilebilir.
(2) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Bu Yönetmelik kapsamında YG seviyesinden
dağıtım sistemine bağlanmak isteyen, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında
olan rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı başvuruları için, 5 inci
maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir transformatör merkezine
yönlendirilebilecek toplam kapasite için ilgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi
tüzel kişi TEİAŞ’a kaynak bazında ayrı ayrı bağlantı kapasite bildiriminde bulunur.”
(3) YG seviyesinden bağlantı talebinde bulunan rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı
üretim tesisi başvuruları transformatör merkezi bazında ikinci fıkra kapsamında belirlenecek
kapasiteye ulaşıncaya kadar 8 inci maddenin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılacak
değerlendirme çerçevesinde dağıtım sistemine bağlanır.
(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının;
a) (ç) bendi kapsamında kurulacak üretim tesisleri bu tesisler ile ilişkilendirilecek
tüketim tesisinin sisteme iletim seviyesinden bağlı olması halinde,
b) (d) bendi kapsamında kurulacak kojenerasyon tesisleri kurulu gücüne bağlı olarak,
iletim sistemine bağlanır.
Bu fıkra kapsamında iletim sistemine bağlanacak üretim tesisi başvuruları için bu
Yönetmelikte dağıtım sistemine bağlanacak üretim tesisi başvurularında dağıtım şirketince
yürütülmesi öngörülen iş ve işlemler, TEİAŞ tarafından yürütülür.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
(5) (Ek:RG-23/3/2016-29662) TEİAŞ tarafından maksimum kapasite tahsis edilmiş
trafo merkezi için herhangi bir nedenle ilave kapasite tahsis edilmesi veya yeni işletmeye
alınan trafo merkezinde kapasite ortaya çıkması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi ile TEİAŞ
arasında sistem kullanım anlaşması imzalanmasını müteakiben, bahse konu kapasite her yıl
nisan, ağustos ve aralık aylarının birinci iş günü TEİAŞ tarafından kendi internet sayfasında
ayrıca ilan edilir. İlgili kapasitelere ilişkin başvurular, ancak ilan tarihinden itibaren üç ay
sonra alınmaya başlanır.
(6) (Ek:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Beşinci fıkra hükmü
kapsamı dışında herhangi bir nedenle trafo merkezlerinde kapasite ortaya çıkması halinde, söz
konusu kapasite İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından TEİAŞ’a bildirilir. Söz konusu bildirimi
takip eden ayın birinci iş günü TEİAŞ tarafından uygun bulunan kapasite TEİAŞ’ın internet
sayfasında ilan edilir. İlan edilen kapasitelere ilişkin başvuru, söz konusu ilan tarihinden
itibaren üç ay sonra İlgili Şebeke İşletmecisince alınmaya başlanır.
(7)(Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisleri
için trafo merkezlerine doğrudan bağlantı ve fider tahsisi yapılmaz.
(8) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye olan
uzaklığı;
a) Kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi beş kilometreden,
projelendirmeye esas mesafesi ise altı kilometreden,
b) Kurulu gücü 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi on
kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi oniki kilometreden,
fazla olamaz.
(9) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisi, söz
konusu üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi dışında yer alan başka bir dağıtım
sistemine bağlanamaz.
(10) (Ek:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Çatı uygulamaları
hariç olmak üzere her bir trafo merkezinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi
kapsamında olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı enerji üretim tesisleri için; herhangi bir
gerçek veya tüzel kişiye ve söz konusu gerçek veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak
ortak olduğu tüzel kişilere ve bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişilere, tüketim tesisi
sayısına bakılmaksızın başvuru aşamasında azami 1 MW tahsis yapılabilir. Söz konusu gerçek
veya tüzel kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ortak olduğu tüzel kişilere ve varlığı halinde
bu kişilerin kontrolünde olan tüzel kişilere ilişkin bilgilerde ilgili tüzel kişinin beyanı esas
alınır. Bu beyanın yanlış, eksik veya yanıltıcı olarak verildiğinin saptanması halinde, ilgili
gerçek ve tüzel kişiye ait bağlantı anlaşması çağrı mektubu iptal edilir.
(11) (Ek:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) 24/4/1969 tarihli ve
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan yenilenebilir enerji üretim
kooperatifleri vasıtasıyla kurulan tesisler için yapılan tüketim birleştirmelerinde yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı kuracakları üretim tesisleri için onuncu fıkra kapsamında yapılacak
tahsisler, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan
yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinin ortak sayıları ve tüketim ihtiyaçları ile orantılı
olarak belirlenir. Bu çerçevede ortak sayısına bağlı olarak ve her bir tüketim tesisi ile
ilişkilendirilen üretim tesisinin kurulu gücü 1 MW’ı geçmeyecek şekilde;
a) 100’e kadar ortağı bulunan için 1 MW’a kadar,
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
b) 100’den fazla 500’e kadar ortaklı için 2 MW’a kadar,
c) 500’den fazla 1000’e kadar ortaklı için 3 MW’a kadar,
ç) 1000’den fazla ortağı olan için 5 MW’a kadar,
tahsis yapılabilir.
(12) (Ek:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kurulacak olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı
üretim tesislerinin kurulu gücü, ilgili üretim tesisi ile ilişkilendirilecek tüketim tesisinin
bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün otuz katından fazla olamaz. Üretim tesisi ile
ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerine ilişkin aboneliğin değiştirilmek istenmesi
halinde, üretim tesisi ile ilişkilendirilecek yeni tüketim tesisi veya tesislerinin bağlantı
anlaşmasındaki sözleşme gücü, başvuruya esas bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünden
az olamaz, aksi halde Bağlantı Anlaşması iptal edilir.
Bağlantı başvurusu
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri
haricindeki üretim tesislerinde üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, bağlantı ve
sistem kullanımı amacıyla, ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunan Ek-1’de yer alan
Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile doğrudan İlgili Şebeke İşletmecisine başvurur.
Bu başvurularda;
a) Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu kaydı veya kira sözleşmesi veya kullanım
hakkını gösterir belge,
b) Kojenerasyon tesisleri için tesis toplam verimliliğine ilişkin belge,
c) Biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil) ile rüzgâr ve güneş
enerjisine dayalı üretim tesisleri hariç olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım
hakkının elde edildiğine dair belge,
ç) Başvuru ücretinin İlgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz
veya dekont,
d) Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
e) (Ek:RG-23/3/2016-29662) YEGM tarafından hazırlanacak Teknik Değerlendirme
Formu,
f) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Koordinatlı aplikasyon krokisi,
g) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan
veya dolaylı pay sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde
kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgiler,
sunulur.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak isteyen
gerçek veya tüzel kişiler sisteme bağlantı ve su kullanım hakkı edinimi amacıyla, Ek-2’de yer
alan Başvuru Dilekçesi ve Ek-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu ile
tesisin kurulacağı yerin İl Özel İdaresine başvuruda bulunur. Söz konusu başvuru ekinde;
birinci fıkranın (a), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin sunulması zorunludur. İl Özel
İdareleri, üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair görüş almak
için her takvim ayı içinde alınan bağlantı başvurularını takip eden ayın ilk beş günü içinde
DSİ’nin yetkili bölge müdürlüklerine gönderir. İlgili DSİ birimi, su rejimi açısından uygunluk
görüşünü kendisine başvurunun ulaştığı ayı takip eden ayın yirminci gününe kadar
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
sonuçlandırır ve İl Özel İdaresine gönderir. DSİ’nin ilgili birimi tarafından gönderilen
görüşün olumlu olması halinde, İl Özel İdaresi olumlu görüşün kendisine ulaştığı ayı takip
eden ayın ilk beş günü içerisinde bağlantıya ilişkin başvuruyu İlgili Şebeke İşletmecisine
gönderir. Başvuruların İl Özel İdaresi tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine gönderilmemesi
halinde, yatırılan başvuru bedeli başvuru sahibinin talebi üzerine İlgili Şebeke İşletmecisi
tarafından başvuru sahibine iade edilir.
(3) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişi, DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta istenen
belgeleri de başvuru dosyasına eklemekle yükümlüdür. DSİ tarafından çıkarılan mevzuatta
istenen bilgi veya belgeler tamamlanmadan hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisi kurmak
amacıyla başvuru yapılamaz.
(4) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi ile (d) bendi kapsamında kurulacak
üretim tesisine ilişkin bağlantı başvurusu birinci fıkrada yer alan belgeler ile;
a) İletim seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için TEİAŞ’a,
b) Dağıtım seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri için ilgili dağıtım şirketi veya OSB
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye,
yapılır.
(5) Bu madde kapsamında başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, başvuruda
bulunduğu ay içerisinde ilgili üretim tesisine ilişkin yazılı olarak kurulu güç değişikliği
talebinde bulunması halinde,
a) Kurulu güç değişikliğine ilişkin talep tarihi başvuru tarihi olarak kabul edilir.
b) Yeni kurulu güce göre sunulması gereken belgeler başvuru ekinde sunulur.
(6) (Ek:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Bu Yönetmelik
kapsamında Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum tarafından 10 kW’a
kadar tip proje hazırlanması uygun görülen, yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi
tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar doğrudan bağlı üretim
tesisleri için başvuru ve ihtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesinde izlenecek usul ve
esaslar ile Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu formatı Kurum tarafından belirlenir. Bu
kapsamda gerçekleşecek olan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin
başvurular, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alan rüzgar ve güneş
enerjisine dayalı üretim tesisleri için tahsis edilen kapasiteler dışında değerlendirilir.
(7) (Ek:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Avrupa Birliği Katılım
Öncesi Yardım Aracı bileşenlerine dahil hibe programlarını da içeren uluslararası hibe
programları ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan hibe ve/veya krediler
kapsamında; yenilenebilir enerji kaynağına dayalı ve kendi elektrik enerjisi ihtiyacını
karşılamak üzere bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde;
a) Tarım ve kırsal kalkınma amaçlı kurulu gücü azami 300 kW olan üretim tesisi ile
tüketim tesisinin aynı bağlantı noktasında olduğu projeler,
b) Atıksu arıtma tesislerinin tüketim ihtiyacını karşılama amaçlı aynı bağlantı
noktasında bulunan projeler,
dokuzuncu fıkrada tahsis edilen kapasite kapsamında değerlendirilir. Bu fıkra
kapsamında kapasite tahsisi yapılacak başvuru sahipleri, İlgili Şebeke İşletmecisine, Tarım ve
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu veya ilgili diğer kurum ve kuruluşların merkez
teşkilatı tarafından verilen Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı bileşenlerine dahil
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
hibe programları kapsamında hibeden yararlandırılacağına dair belgeyi veya ilgili diğer
kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan hibe ve/veya kredilerden faydalandırılacağına dair
belgeyi İlgili Şebeke İşletmecisine sunar. Söz konusu başvuru sahibine, mevzuatta yer alan
başvuruya ilişkin yükümlülüklerin de yerine getirilmesi halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi
tarafından Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu verilir. Bu fıkra kapsamında kapasite tahsisi
yapılacak başvurular için İlgili Şebeke İşletmecisi ile Bağlantı Anlaşması imzalanır. Söz
konusu hibe ve/veya kredi programları kapsamında hibeden ve/veya krediden
yararlandırılmaya hak kazanıldığına dair sözleşme, Bağlantı Anlaşmasının imzalanmasını
müteakiben üç ay içerisinde başvuru sahibi tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine sunulur,
ilgili belgenin sunulmaması halinde Bağlantı Anlaşması iptal edilir.
(8) (Ek:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) 24/4/1969 tarihli ve
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan yenilenebilir enerji üretim
kooperatiflerinin, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
Kanunu kapsamında kurulan birlikler ve kooperatiflerin, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım
Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunu kapsamında kurulan birlikler ve
kooperatiflerin, Tarımsal Birlik ve Kooperatiflerin, 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama
Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan birlikler ve söz konusu birliklerin DSİ ile birlikte
tüketim birleştirme kapsamında yapacağı başvurular ile kamu kurum ve kuruluşlarının,
üniversitelerin, yüksek teknoloji enstitülerinin, Organize Sanayi Bölgeleri ile bu tüzel kişilerin
hisselerinin tamamına sahip olduğu tüzel kişilerin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü
geçmeyecek şekilde yapacağı başvurular da dokuzuncu fıkrada yer alan kapasite kapsamında
değerlendirilir. Ancak çatı uygulamaları hariç olmak üzere, bu fıkra ve yedinci fıkra
kapsamında kurulacak üretim tesisleri için her bir trafo merkezinde azami 1 MW kapasite
tahsis edilebilir.
(9) (Ek:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Yedinci ve sekizinci
fıkralar kapsamında kurulacak üretim tesislerine ilişkin olarak;
a) TEİAŞ tarafından her bir trafo merkezi için münhasıran 5 MW bağlantı kapasitesi
tahsis edilir. Tahsis edilen kapasitenin tamamlanması halinde, ilave kapasite için İlgili Şebeke
İşletmecisince derlenen başvurular TEİAŞ’a iletilir ve TEİAŞ tarafından uygun bulunması
halinde kapasite tahsis edilebilir. Tahsis edilen kapasitelere ilişkin bilgi, bu Yönetmeliğin 6
ncı maddesinin altıncı fıkrası gereğince ilan edilen kapasiteler ile birlikte TEİAŞ’ın internet
sayfasında yayımlanır.
b) Üretim tesisinin bağlanacağı mevcut şebekeye olan uzaklığı;
1) Kurulu gücü azami 0,499 MW olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi bir kilometreden,
projelendirmeye esas mesafesi ise iki kilometreden,
2) Kurulu gücü 0,5 MW’dan 1 MW’a kadar olan tesisler için kuş uçuşu mesafesi beş
kilometreden, projelendirmeye esas mesafesi altı kilometreden,
fazla olamaz.
(10) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Teknik değerlendirmesi uygun bulunan başvurulara ait
teknik değerlendirme raporu her ayın beşine kadar YEGM internet sayfasında ilan edilir. İlan
edilen rüzgar enerjisine dayalı başvuru sahipleri Teknik Etkileşim İzni için TÜBİTAK Bilişim
ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’ne başvuruda bulunur. Söz konusu
başvurunun eksiksiz yapıldığına dair belge YEGM’in ilan tarihinden itibaren otuz gün
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
içerisinde YEGM'e sunulur. TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler
Araştırma Merkezi’ne Teknik Etkileşim İzni için eksiksiz başvurulduğuna dair belgenin;
a) Süresi içerisinde sunulmaması halinde söz konusu başvuru,
b) Süresi içerisinde sunulması halinde ilgili başvuruya ilişkin kapasitenin Teknik
Etkileşim İzni sonucuna kadar bekletilmesi için,
YEGM tarafından İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. İlgili Şebeke İşletmecisince (a)
bendi kapsamındaki başvurular reddedilir.
(11) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Önlisans veya üretim lisansı başvurusuna konu üretim
tesisi sahası için ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla lisanssız üretim
başvurusu yapılamaz, yapılması halinde ilgili başvurular iade edilir.
(12) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Lisanssız üretim başvurusuna konu üretim tesisi sahası
için;
a) Rüzgar ve/veya güneş enerjisine dayalı önlisans başvurusunda bulunulması halinde,
her bir başvuru için YEGM tarafından yapılan Teknik Değerlendirmenin olumlu olması
durumunda söz konusu başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
YEGM tarafından yapılan Teknik Değerlendirme sonucu ilgili başvuruların birbirlerini
olumsuz etkilemesi halinde lisanssız üretime ilişkin başvurular, bağlantı anlaşması çağrı
mektubu almış olanlar hariç reddedilir. Lisanssız üretime ilişkin başvurunun Bağlantı
Anlaşması Çağrı Mektubu almaya hak kazanmış olması durumunda; önlisans ve lisans
başvurusu revize edilme imkanı yoksa reddedilir,
b) Rüzgar ve güneş enerjisi dışında diğer kaynaklara dayalı önlisans ve lisans
başvurusunda bulunulması ve lisanssız üretime ilişkin başvurunun Bağlantı Anlaşması Çağrı
Mektubu almaya hak kazanmamış olması hallerinde ilgili lisanssız üretime ilişkin başvuru
reddedilir,
c) Rüzgar ve güneş enerjisi dışında diğer kaynaklara dayalı önlisans ve lisans
başvurusunda bulunulması ve lisanssız üretime ilişkin başvurunun Bağlantı Anlaşması Çağrı
Mektubu almaya hak kazanmış olması hallerinde ilgili önlisans ve lisans başvurusu reddedilir
ve lisanssız üretime ilişkin başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.
Ancak, aynı günde ilgili üretim tesisi sahasında üretim tesisi kurulması için yapılan lisanssız
üretim başvurusunun Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu almaya hak kazanması ve önlisans
ve lisans başvurusunda bulunulması hallerinde lisanssız üretime ilişkin başvuru reddedilir.
(13) (Ek:RG-22/10/2016-29865) Teknolojik iyileştirmeler vasıtasıyla yenilenebilir
enerji kaynakları kullanılarak kesintisiz güç üretebileceği TEİAŞ tarafından tespit edilen,
rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvurular, 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alan rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için
tahsis edilen kapasiteler dışında değerlendirilir.
Bağlantı başvurusunun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel
kişilerin her takvim ayı içinde alınan başvuruları ile İl Özel İdarelerinden yönlendirilen
başvurular, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından, takip eden ayın ilk yirmi günü içinde toplu
olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları
değerlendirmeye alınmaz. Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine
eksikliklerin on iş günü içerisinde tamamlanması için bildirimde bulunulur. Eksik belgelerin
süresinde tamamlanmaması halinde, başvuru reddedilerek sunulan belgeler başvuru sahibine
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
iade edilir ve ilgili İl Özel İdaresine konu hakkında bilgi verilir. Eksiksiz olarak yapıldığı
tespit edilen başvurular başvuru tarihi itibariyle veya eksikliklerin giderildiğine ilişkin
belgelerin İlgili Şebeke İşletmecisinin evrakına giriş tarihi itibari ile değerlendirmeye alınır.
Bu başvuruların değerlendirmesi eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yapılmış olan
başvurularla birlikte yapılır.
(2) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) TEİAŞ tarafından belirlenen maksimum
bağlanabilir kapasitenin tahsis edilmiş olması halinde, ilgili trafo merkezine ilişkin başvurular
herhangi bir işlem tesis edilmeksizin iade edilir.
(3) (Değişik:RG-23/3/2016-29662) Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı başvurulardan;
bağlantı noktası uygun bulunanlar ile alternatif bağlantı önerilen başvurular hakkında YEGM
tarafından Teknik Değerlendirme Raporu hazırlanması için Tebliğ’de belirlenen usule göre
işlem tesis edilir. Birinci fıkrada belirlenen süre bu başvurularda sadece İlgili Şebeke
İşletmecisinin işlemleri için uygulanır.
(4) İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından Şebekeye bağlantısı yapılacak olan üretim
tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede;
a) Başvuruya konu üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması,
b) Başvuruya konu üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması,
c) Başvuru sahibinin son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek
olması,
ç) Başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması,
d) Başvurunun tüketim birleştirme hükümleri kapsamındaki başvuru olması,
e) Başvuru sahibinin önceden olumlu bağlantı görüşü verilmiş bir başvurusunun
olmaması,
kriterleri sırasıyla uygulanır. Bir yıllık tüketimi olmayan başvuru sahiplerinin yıllık
tüketimleri mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması dikkate alınarak yıllık bazda, sadece bir
aylık tüketiminin olması halinde bu tüketimi dikkate alınarak yıllık bazda hesap edilir. İnşa
aşamasındaki tesisler için yapılan başvurularda proje değerleri dikkate alınarak en yakındaki
benzer abonelerin tüketimlerine göre hesap yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda, birden
fazla başvurunun tüm kriterleri sağlaması durumunda İlgili Şebeke İşletmecisine veya varsa
ilgili İl Özel İdaresine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esas alınır.
(5) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu madde kapsamında değerlendirilen başvurulara ilişkin
gerekçeli değerlendirme neticesini ve bağlantı noktası uygun bulunmayan başvurular için
varsa alternatif bağlantı önerisini kendi internet sayfasında bir ay süreyle ilan eder, hidrolik
kaynağa dayalı üretim tesislerine ilişkin değerlendirme sonuçlarını ilgili İl Özel İdaresine
yazılı olarak bildirir.
(6) (Ek:RG-23/3/2016-29662) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Dördüncü fıkranın (a)
bendi kapsamında, birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı başvuru olması ve
başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması hallerinde, üretim
tesisinin bağlantısına ilişkin değerlendirmede, başvuruya konu üretim tesisi ile ilişkilendirilen
tüketim tesisinin bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü en yüksek olan başvuruya öncelik
verilir. Ancak başvuruların tüm kriterleri sağlaması durumunda, İlgili Şebeke İşletmecisine
veya varsa ilgili İl Özel İdaresine yapılan başvuru tarihi sıralamaya esas alınarak işlem tesis
edilir. Bu fıkra kapsamında başvurular değerlendirildikten sonra kapasite olması halinde,
üretim tesisi ile tüketim tesisi aynı yerde olmayan başvurular sonuçlandırılır.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
(7) (Ek:RG-23/3/2016-29662) 7 nci maddenin altıncı fıkrası kapsamında yer alan
üretim tesislerine ilişkin başvurular için İlgili Şebeke İşletmecisince, Kurum tarafından
belirlenecek usul ve esaslar saklı kalmak üzere, 7 nci madde kapsamında başkaca bir işlem
tesis edilmeksizin olumlu bağlantı görüşü oluşturulur.
(8) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Dördüncü fıkranın (c) bendi kapsamında Bağlantı
Anlaşması Çağrı Mektubu sahibi ve Bağlantı Anlaşması imzalayan kişiler, üretim tesisi ile
ilişkilendirilen tüketim tesis veya tesislerine ilişkin aboneliği değiştirmek istemeleri halinde,
üretim tesisi ile ilişkilendirilecek yeni tüketim tesis veya tesislerinin yıllık toplam elektrik
enerjisi tüketimi, başvuruya esas tüketim miktarından az olamaz, aksi halde Bağlantı
Anlaşması iptal edilir.
(9) (Ek:RG-22/10/2016-29865) Bu Yönetmelik kapsamında Bağlantı Anlaşması Çağrı
Mektubu sahibi ve Bağlantı Anlaşması imzalayan gerçek veya tüzel kişiler uhdesindeki
üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerine ilişkin aboneliğe ait kaçak
elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesi halinde, Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu,
Bağlantı Anlaşması ve Sistem Kullanım Anlaşması iptal edilir.
Bağlantı ve sistem kullanımı için başvuru
MADDE 9 – (1) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından Ek-3’te yer alan
örneğe uygun Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi düzenlemeye, başvuru yapılan İl Özel İdaresi
yetkilidir. İlgili İl Özel İdaresi, su kullanım hakkı izin belgesini ancak başvurunun DSİ taşra
teşkilatınca üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair görüşü ve
İlgili Şebeke İşletmecisinin uygun bağlantı görüşünün birlikte bulunması halinde
düzenleyebilir.
(2) (Değişik:RG-23/3/2016-29662) Hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri bakımından
ilgili il özel idaresinden su kullanım hakkı izin belgesini alan ve diğer kaynaklar bakımından
bağlantı başvurusu uygun bulunan veya İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından teklif edilen
alternatif bağlantı noktası önerisini kabul edenler ile rüzgar ve güneş enerjisine dayalı
başvurularda Teknik Değerlendirme Raporu olumlu olanlara İlgili Şebeke İşletmecisi
tarafından Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu gönderilir. Kendisine Bağlantı Anlaşmasına
Çağrı Mektubu gönderilen gerçek veya tüzel kişilere, söz konusu su kullanım hakkı izin
belgesinin alınma veya Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubunun tebliğ tarihinden itibaren
yüzseksen gün süre verilir. Gerçek veya tüzel kişiler söz konusu sürenin ilk doksan günü
içerisinde üretim tesisi ve varsa irtibat hattı projesini Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği
kurum ve/veya tüzel kişilerin onayına sunar. Proje onayına yetkili Kurum veya Kuruluş
tarafından proje onayı için başvuruda bulunan kişiler ile başvuru tarihlerini haftalık olarak
internet sayfasında ilan eder. Doksan gün içinde proje onayı için başvuruda bulunmayan
gerçek veya tüzel kişilerin bağlantı başvuruları geçersiz sayılarak sunmuş oldukları belgeler
kendilerine iade edilir.
(3) (Değişik:RG-23/3/2016-29662) İlgili gerçek veya tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri
İlgili Şebeke İşletmecisine ikinci fıkrada belirtilen süre içerisinde ve eksiksiz olarak sunmaları
halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi kendileriyle otuz gün içerisinde bağlantı anlaşması
imzalamakla yükümlüdür:
a) Üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için İlgili Teknik Mevzuat çerçevesinde
alınması gereken proje onayı,
b) Rüzgar enerjisine dayalı başvurularda Teknik Etkileşim İzni.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
(4) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Üçüncü fıkrada belirlenen belgeleri zamanında
edinemeyen başvuru sahiplerine, ikinci fıkrada belirlenen süreler içerisinde yazılı olarak İlgili
Şebeke İşletmecisine başvurması halinde, İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından yüzseksen gün
ilave süre verilir.
(5) Kendisine dördüncü fıkra kapsamında ek süre verilen başvuru sahiplerinin, verilen
ek süre sonuna kadar söz konusu belgeleri İlgili Şebeke İşletmecisine sunamamaları halinde,
ilgili gerçek veya tüzel kişiler bağlantı anlaşması imzalama hakkını kaybeder ve mevcut
belgeleri kendisine iade edilir.
(6) (Mülga:RG-23/3/2016-29662)
(7) Bağlantı anlaşması imzalanan üretim tesislerinde kurulu güç artışı talebinde
bulunulması halinde, ilgili talep söz konusu talebin yapıldığı ayda yapılan diğer tüm
başvurular ile birlikte değerlendirilir. Bu kapsamda;
a) Söz konusu talebe İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından olumsuz görüş verilmesi veya
önerilen alternatif bağlantı görüşünün ilgili gerçek veya tüzel kişi tarafından kabul edilmemesi
halinde, başvuru sahibine ait mevcut bağlantı anlaşmasının geçerliliği devam eder.
b) Söz konusu talebe İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından olumlu görüş verilmesi veya
önerilen alternatif bağlantı görüşünün ilgili gerçek veya tüzel kişi tarafından kabul edilmesi
halinde, kabul edilme tarihinden itibaren otuz gün içerisinde üretim tesisinin projesi tadil
edilerek ikinci fıkra çerçevesinde Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kurum ve/veya tüzel
kişilerin onayına sunulur. Proje onayının tamamlanmasından itibaren otuz gün içerisinde ilgili
bağlantı anlaşması yeni kurulu güce göre revize edilir. İlgili gerçek veya tüzel kişinin süresi
içerisinde anlaşmayı imzalamaktan imtina etmesi halinde, kurulu güç artışı talebine ilişkin
bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelir. Bu durumda ilgili kişinin başvuruda
sunduğu belgeler kendisine iade edilir.
c) Kurulu güç artışına ilişkin talebin olumlu bulunması halinde, ilgili üretim tesisinin
tamamlanması için 24 üncü maddenin birinci fıkrasında belirlenen sürelere ilave olarak altı ay
ek süre verilir.
ç) Bu fıkra kapsamında kurulu güç artışı talebine, üretim tesisinin geçici kabulü
yapılana kadar sadece bir defa izin verilebilir.
Bağlantı ve sistem kullanımı
MADDE 10 – (1) Üretim tesisinin Şebekeye bağlantısında kullanılacak olan bağlantı
ekipmanı üretim tesisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üretim tesisinin Şebekeye bağlantısında,
korumasında veya kumandasında üretim tesisine ilave olarak dâhili veya harici bir bağlantı
ekipmanı kullanılması durumunda, bağlantı ekipmanları da üretim tesisine ilişkin kabul
testlerine dâhil edilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında; Şebekeye bağlanacak üreticilerle yapılacak bağlantı ve
sistem kullanım anlaşmalarında yer alacak genel hükümler, İlgili Şebeke İşletmecisinin
görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir. Belirlenen genel hükümler İlgili Şebeke
İşletmecisinin ve Kurumun internet sayfalarında yayımlanır.
(3) Bağlantıya ilişkin mülkiyet ve işletme sınırları, bağlantı anlaşmasında belirlenir.
(4) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Üretim tesisleri, sistem kullanım anlaşmasında
belirtilen tarihten itibaren sisteme enerji verebilir. Bu tarih hiçbir şekilde Bakanlık veya
Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından üretim tesisinin Bakanlık
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
tarafından çıkarılan kabule ilişkin ilgili yönetmelik hükümlerine göre ticari faaliyete başladığı
tarihten önce olamaz.
(5) Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel kişiler;
a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olması halinde sisteme verdiği veya
sistemden çektiği net enerji miktarı için,
b) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde olmaması halinde sisteme verdiği ve
sistemden çektiği enerji miktarları için ayrı ayrı,
sistem kullanım bedeli öder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üretim Kaynak Belgesine ve Teknik Hususlara İlişkin Hükümler
Lisanssız üreticilere üretim kaynak belgesi verilmesi
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından
üretim yapmak amacıyla İlgili Şebeke İşletmecisi ile bağlantı anlaşması ve sistem kullanım
anlaşmasını imzalayan üreticilere, talep etmeleri halinde, Ek-4’te yer alan örneğe uygun
Üretim Kaynak Belgesi İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından verilir.
(2) Bu madde kapsamında yapılacak başvurular İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından en
geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu madde kapsamında aynı üretim dönemine ilişkin
sadece bir kez Üretim Kaynak Belgesi verilir.
Bağlantı noktası seçimi
MADDE 12 – (1) Başvuruda beyan edilen üretim tesisi kurulu gücünün;
a) 11 kWe ve altında olması halinde AG,
b) 11 kWe’nin üzerinde olması halinde yapılan teknik değerlendirme sonucunda AG
veya YG,
seviyesinden Şebekeye bağlanır. Bu husustaki bağlantı şartları, Tebliğ ile düzenlenir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında Şebekeye bağlanan tüketim tesisi ile aynı yerdeki
üretim tesislerinin Şebekeye bağlantısı için ek yatırım gerekmesi halinde İlgili Mevzuat
hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.
(3) AG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin toplam kapasitesi, bu üretim
tesislerinin bağlı olduğu dağıtım transformatörünün İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir
transformatör olması halinde transformatör gücünün yüzde otuzunu geçemez.
Transformatörün başvuru sahibine ait olması durumunda, söz konusu kapasite transformatör
gücü kadar olur.
(4) İlgili Şebeke İşletmecisine ait bir dağıtım transformatörünün AG seviyesinde bir
kişiye bir yıl içerisinde tahsis edilebilecek kapasite Ek-5’te yer alan tabloya göre belirlenir.
(5) (Mülga:RG-23/3/2016-29662)
(6) Tüketim tesisi ile aynı yerdeki üretim tesisleri hariç olmak üzere bağlantı noktası
tadil talepleri, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen hükümlere göre değerlendirilir.
(7) Tüketim tesisi ile aynı yerde olmayan üretim tesisi ya da tesislerinin Şebekeye
bağlantısı için gereken ek yatırımlar İlgili Mevzuat hükümlerine göre İlgili Şebeke İşletmecisi
tarafından yapılır.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
İşletme koşullarının dışına çıkılması
MADDE 13 – (1) Can ve mal emniyetinin sağlanması için, bu Yönetmelik kapsamında
kurulan üretim tesisi ile bağlantı ekipmanının, şebeke kaybı olması veya kısa devre arızası
oluşması durumlarında Tebliğde belirlenen koşullara uygun olarak Şebekeyle bağlantısının
kesilmesi zorunludur. Üretim tesisi, bu durumların her birinde sistemde adalanmaya neden
olmadan Şebekeden ayrılmalıdır.
(2) İlgili Şebeke İşletmecisi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki
Şebekenin durumuna göre İlgili Mevzuatta öngörülen işletme koşulları dışına çıkılmaması ve
üretim tesisinin fliker etkisinin uygun seviyeye getirilebilmesi için ilave koruma tedbirlerinin
alınmasını isteyebilir.
Teknik sorumluluk
MADDE 14 – (1) Şebekeye AG ve YG seviyesinden bağlanacak üretim tesislerinin
yapımı, işletmeye alınması, işletilmesi ve iş güvenliği sorumluluğu üretim yapan gerçek veya
tüzel kişiye aittir. Bu kapsamda, üretim tesisi sahibi gerçek veya tüzel kişiler YG seviyesinden
yapılacak bağlantılar için, üretim tesisinin geçici kabulünden başlamak üzere işletme
süresince, İlgili Teknik Mevzuata göre görev yapacak yetkili işletme sorumlusu istihdam
etmek ve/veya bu konuda gerekli hizmetleri almakla yükümlüdür.
(2) İşletme sorumlusu, üretim tesisi ve mütemmim cüzlerinin İlgili Mevzuat ve İlgili
Teknik Mevzuata uygun olarak işletilmesinden sorumludur. Sorumlu olduğu mevzuata
aykırılıklardan kaynaklanacak zararlardan işletme sahibi ile beraber müteselsilen sorumludur.
Uyum, bakım, testler ve geçici kabul
MADDE 15 – (1) (Değişik:RG-22/10/2016-29865) Bu Yönetmelik kapsamında üretim
tesisi kuran gerçek veya tüzel kişi; Şebekeye bağlanacak üretim tesisinin, bu Yönetmelik ve
Tebliğde tanımlanan kriterlere ve bağlantı anlaşmasında yer alan şartlara uygun olduğunu
aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde İlgili Şebeke İşletmecisine bildirir. Üretim tesisinin
geçici kabule hazır olduğu İlgili Şebeke İşletmecisi tarafından onbeş gün içerisinde tutanakla
imza altına alınır. Bu kapsamda;
a) Üretim yapacak gerçek veya tüzel kişi; İlgili Şebeke İşletmecisi ile birlikte imzalanan
geçici kabule hazır tutanağı ile uyum raporunu kabul işlemi için Bakanlık veya Bakanlığın
yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişilere sunar ve kabul başvurusu yapar. Uyum raporunda;
imalat testi, tip testleri (Ek-6) veya sertifikaları ile ilgili teknik veriler ve parametreler yer alır.
b) Kabul işlemleri İlgili Teknik Mevzuata göre yapılır.
(2) Üretim yapan gerçek veya tüzel kişi, üretim tesisinin bakımından sorumludur.
Üretim tesisinin ve bağlantı sisteminin, imalatçıların bakım ve/veya rutin deney için verdiği
zaman dilimlerinde ve bağlantı anlaşmasındaki hükümlere göre yapılacak periyodik
bakımlarının İlgili Teknik Mevzuata göre yaptırılması veya işletme sorumlusu tarafından
yapılması ile yapılan bakımlara ilişkin raporların İlgili Şebeke İşletmecisine sunulması
zorunludur. İşletme sorumlusu periyodik bakımlardan İlgili Şebeke İşletmecisine karşı ayrıca
sorumludur.
(3) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik kapsamında kurulan üretim tesisi ile üretim
tesisi ve bağlantı sisteminde yapılan bakım, test ve deneylerin bu Yönetmelik ve Tebliğ ile
bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında belirlenen esaslara uygunluğunu kontrol edebilir.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
Sayaçlar
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması amacıyla üçüncü fıkra hükmü saklı
kalmak kaydıyla;
a) Üretim ve tüketim tesislerinin aynı yerde bulunması halinde, bağlantı anlaşmasında
belirlenen yere İlgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasının gerektirdiği haberleşmeyi
sağlayabilecek çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç takılır.
b) Üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde bulunmaması halinde bağlantı
anlaşmasında belirlenen yere İlgili Mevzuatta dengeleme mekanizmasının gerektirdiği
haberleşmeyi sağlayabilecek sayaçlar için belirlenen özelliklere sahip çift yönlü ölçüm
yapabilen saatlik sayaç takılır. Bu kapsamda tesis edilecek sayaçların, ilgili tesislerin bağlantı
noktasında yer alması esastır.
(2) Şebekeye bağlı her bir üretim tesisinin üretimini ölçmek amacıyla ayrı bir sayaç
bulundurulması zorunludur. Faturalamaya esas ölçüm noktası Şebekeye bağlantı noktasında
birinci veya ikinci fıkraya uygun olarak tesis edilecek sayaçtır.
(3) Kurulu gücü 50 kW’nın üzerinde olan üretim tesisleri için birinci ve ikinci fıkralara
göre tesis edilen sayaçların, İlgili Mevzuata göre tesis edilecek otomatik sayaç okuma
sistemine uyumlu olması zorunludur.
(4) Bir tüketim tesisi için kurulacak, farklı teşvik fiyatlarına tabi yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile kojenerasyon ve mikro kojenerasyon tesislerinde
üretilen elektrik enerjisinin ayrı ayrı saatlik ölçülmesine imkân verecek şekilde sayaç tesis
edilir.
(5) (Ek:RG-23/3/2016-29662) Bu madde kapsamındaki sayaçlar İlgili Şebeke
İşletmecisi tarafından temin ve tesis edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ticari Hükümler
İhtiyaç fazlası enerjinin tespiti
MADDE 17 – (1) Lisanssız üretim yapan gerçek ve tüzel kişilerin kendi ihtiyaçlarını
karşılamak için üretim yapmaları esastır. Ancak, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (d),
(e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen üretim tesislerinde üretilen elektrik enerjisinin, üretim
tesisi ile aynı yerde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinde tüketilemeyen miktarı, aynı
dağıtım bölgesinde olması şartıyla aynı kişinin uhdesindeki başka bir tüketim tesisinde ya da
tesislerinde tüketilebilir.
(2) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik kapsamında üretim yapan gerçek ve tüzel
kişilerin üreterek Şebekeye verdikleri ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını;
a) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olması halinde bağlantı anlaşmasında
belirlenen yere takılan sayaç verilerinden saatlik bazda ve/veya,
b) Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde olmaması halinde üretim sayacından
elde edilen saatlik verilerden, tüketim tesisine ilişkin saatlik sayaç verilerinin veya tüketim
sayaçlarından saatlik bazda veri alınamayan tüketim tesisleri için dengeleme ve uzlaştırma
işlemlerini düzenleyen ilgili mevzuat hükümleri uyarınca onaylanan profil uygulaması
yapılarak elde edilen saatlik tüketim verilerinin mahsuplaştırılması suretiyle saatlik bazda,
tespit eder.
Resmi Gazete Tarihi: 02.10.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28783
(3) İlgili Şebeke İşletmecisi, bu Yönetmelik kapsamındaki her bir üretici için ikinci
fıkra kapsamında elde edilen saatlik verileri kaynak bazında bir araya getirerek fatura dönemi
bazında Şebekeye verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını belirler ve her ayın ikisine
kadar ilgili görevli tedarik şirketine bildirir.
(4) İlgili Şebeke İşletmecileri; kendi şebekelerindeki lisanssız üreticilere ilişkin toplam
ihtiyaç fazlası üretim miktarını,
a) 18 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındaki lisanssız üreticiler için kaynak bazında,
b) 18 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamındaki lisanssız
üreticiler için,
ayrı ayrı toplam değerler olarak piyasa işletmecisine Piyasa Yönetim Sistemi vasıtası ile
her ayın dördüne kadar saatlik bazda bildirir.
(5) Lisanssız üretim tesisi ile ilişkilendirilen tüketim tesisinin serbest tüketici olarak ikili
anlaşma ile enerji tedarik etmesi halinde, Piyasa Yönetim Sisteminde kayıtlı tüketim sayacı
için sayaçta okunan değer yerine lisanssız üretim kapsamında yapılan üretim ve tüketimin
mahsuplaştırılması neticesinde ortaya çıkan değer girilir. Bu kapsamda üretim tesisine
ilişkilendirilen birden fazla tüketim tesisinin olması halinde, tüketim tesisi için enerji
tedariğinin tek bir tedarikçiden karşılanması zorunludur.
(6) (Değişik:RG-23/3/2016-29662) OSB dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim
tesislerinden sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji OSB dağıtım şebekesine bağlı aynı gerçek
veya tüzel kişiye ait tüketim tesislerinde tüketilebilir.
(7) Serbest bölgelerde bu Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesislerinden
sisteme verilen enerji, ancak serbest bölge sınırları içerisinde yer alan tüketim tesislerinde
tüketilebilir. Bu kapsamda sisteme verilen enerji için herhangi bir bedel ödenmez.
İhtiyaç fazlası enerjinin satın alınması
MADDE 18 – (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c), (f) ve (g) bentleri kapsamında
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve
işletilen;
a) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu üretim tesisinde ya da tesislerinde üretilerek her
fatura döneminde Şebekeye verilen net elektrik enerjisi ile,
b) Tüketim tesisi ile aynı yerde kurulu olmayan üretim tesisinde ya da tesislerinde
üretilerek Şebekeye verilen elektrik enerjisinden ilgili tüketim tesisinde, her fatura dönemi
için tüketilemeyen net elektrik enerjisi miktarı,
ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi olarak görevli tedarik şirketi tarafından YEK Kanununa
ekli I sayılı Cetvelde kaynak bazında belirlenen fiyattan, YEKDEM kapsamında
değerlendirilmek üzere, on yıl süreyle satın alınır. Bu süre ilgili