Enerji Etüdü

Enerji Verimliliği Etütleri


Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmalara enerji etüdü adı verilmektedir.Enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazanımı sağlayacak veya önleyecek tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.Dünyadaki toplam enerji tüketimi günümüzde yaklaşık 13 milyar TEP’tir ve her sene bu tüketim yaklaşık %2,3 oranında artmaktadır. Bu tüketimin 9 milyar TEP’i binalar ve sanayi tesislerinde kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda tüketilen enerjinin %20’sinden tasarruf sağlanabileceği tespit edilmiştir. Bu sayede sanayi ve binaların enerji tüketimlerinden yılda yaklaşık 1 trilyon TL’lik bir tasarruf söz konusudur.

Enerji verimliliği konusunda faaliyet gösteren Cn Enerji A.Ş. sektöründe 6 yıllık deneyimiyle müşterilerine hizmet vermektedir.

Uygulama Süreçleri Nelerdir?


Verimlilik Artırıcı Projeler işletmeler ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri arasında yapılan ve enerji tasarruf miktarıyla ilgili olan uygulama anlaşması kapsamında enerji tasarruf miktarını garanti etmek suretiyle uygulanacaktır.Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri belirtmiş olduğu tasarruf garantisini uygulama öncesi ve sonrası yapacağı ölçümlerle endüstriyel işletme ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzurunda kanıtlamak durumundadır.

Binalarda Enerji Verimliliği


İnsanların yaşam alanları oluşturan binaların ısıtma, soğutma ve işletme yükleri azaltılarak enerji verimliliği sağlamak mümkündür. Yeni teknolojiler, yanlış işletme yöntemlerinin düzeltilmesi ve gerçek enerji tüketimlerine göre sistem tasarımının değiştirilmesi ile verimlilik artışı gerçekleştirilebilir.

Ön Enerji Etüdü (ÖEE)


Ön enerji etüt çalışması sayesinde, enerji tüketim verileri ve konusunda uzman kişilerin tecrübelerine dayalı gözlemleri, mevcut mimari, elektriksel ve mekanik tesisat projeleri ile enerji verimliliği artışı sağlayabilecek noktaları belirlemek mümkündür. Bu sayede hem yapılan temel yanlışlıkların önüne geçilebilir hem de enerji maliyetleri azaltılmış olur.

Detaylı Enerji Etüdü (DEE)


Detaylı enerji etüt çalışması, binaya uygun yeni teknolojileri uygulanabilirliğini, hatalı işletim yöntemlerinin belirlenmesi ve tüketim profiline uygun tasarım proje çalışmalarını içerir. Enerji tüketim verileri, mevcut tesisat ve yerleşim planları, tüm proses aşamaları, branşlardaki uzmanların saha çalışmasındaki tespitleri ile elde edilen veriler detaylı olarak incelenir. Enervis 360’ Enerji Analizi sonucu verimsizlik tespit edilen tüm ekipmanlar belirli zaman aralığında ölçülmektedir. Elde edilen ölçüm sonuçları doğrultusunda uygun projelendirme yapılarak, yatırım maliyeti ve geri dönüş süreleri hesaplanmaktadır. Bu çalışma sonucunda binanın tüm enerji tüketim noktaları gözden geçirilerek, gerçek enerji verimliliği potansiyeli tespit edilmiş olacaktır.

 

Sanayide Enerji Verimliliği

Sanayi tesislerinin en önemli maliyetlerinden biri de enerji maliyetidir. Günümüzde enerji verimliliği, hem maliyetlerin azaltılması hem de çevresel performansı arttırılması açısından önemi gittikçe artan bir kavramdır. Örnek enerji verimliliği çalışmaları;

Isı enerjisinin iletildiği yüksek sıcaklıklarına sahip materyallerin yüzeyinden ışınım ve taşınım yoluyla kayıplar meydana gelmektedir. İzolasyon uygulaması ile kaybolan bu ısının %80’i engellenebilir.

Aydınlatma armatürlerinin daha az enerji tüketen armatürler ile değişimi, hareket sensörlerinin uygulaması ile aydınlatmanın kontrolü ve gün ışığı aydınlatma sistemlerinden yararlanılmasıyla elektrik tüketiminde tasarruf sağlanabilir.

Değişken yükte çalışan elektrik motorlarına invertör uygulaması yapılması halinde enerji tasarrufu sağlanabilir.

Atılan yüksek sıcaklıktaki akışkanların ısısı tekrar kullanılabilir

Sanayi tesislerinde yardımcı işletmelerde kullanılan cihazların ihtiyaç kapasitesinden daha büyük seçilmesi düşük verimlerde çalışmasına neden olmaktadır.

İhtiyaca uygun arıtma sistemleri sayesinde enerji ile birlikte su tüketiminde de tasarruf sağlanabilir.

Güneş enerjisinin ısı ve elektrik enerjisi üretiminde kullanılması değerlendirilmelidir.

Enerji maliyeti uygunluğundan dolayı doğalgaz ile elektrik üretimi, soğutma ısı enerjisi üretimi, basınçlı hava üretimi projeleri gerçekleştirilebilir.

Ön Enerji Etüdü (ÖEE)

Üretim, enerji tüketim verileri, enerji tüketen tüm cihazların listesi, mimari, mekanik ve elektriksel projelerin incelenmesi sonrası uzmanlar tarafından yapılan saha ziyareti yapılır. Tüm gözlemler ışığında enerji verimliliğini arttırıcı potansiyeller ile birlikte ön etüd çalışması yapılır.

Detaylı Enerji Etüdü (DEE)

Tesise ait üretim, enerji tüketim verileri, enerji tüketen cihazların kurulu güçleri ile birlikte mimari, elektriksel ve mekanik projeler incelenir. Konusunda uzman ekip ile tesis ziyareti gerçekleştirilir. Yeni üretim teknolojileri, tespit edilen işletme yanlışlıkları, tüketim profili doğrultusunda potansiyel iyileştirme projeleri tespit edilir. Bu veriler doğrultusunda gerekli ölçümler yapılarak fizibilite çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede tesisin tümünde yapılabilecek iyileştirmeler rapor halinde müşteriye sunulur.

 


Uygulama Süreçleri Nelerdir?
Verimlilik Artırıcı Projeler işletmeler ve Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri arasında yapılan ve enerji tasarruf miktarıyla ilgili olan uygulama anlaşması kapsamında enerji tasarruf miktarını garanti etmek suretiyle uygulanacaktır.
Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri belirtmiş olduğu tasarruf garantisini uygulama öncesi ve sonrası yapacağı ölçümlerle endüstriyel işletme ve yetkilendirildiği kurumun temsilcileri huzurunda kanıtlamak durumundadır.

“Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte” belirtildiği üzere; enerji verimliliğini artırıcı önlemler olarak enerji etütlerinde ve hazırlanacak olan Verimlilik Artırıcı Projelerde aşağıdaki önlemler öncelikle dikkate alınacaktır.

Yakma sistemlerinde yanma kontrolü ve optimizasyon ile yakıtların verimli yakılması
Isıtma, soğutma, iklimlendirme ve ısı transferinde en yüksek verimin elde edilmesi
Sıcak ve soğuk yüzeylerde ısı yalıtımının standartlara uygun olarak yapılması, ısı üreten, dağıtan ve kullanan tüm ünitelerin yalıtılarak istenmeyen ısı kayıplarının veya kazançlarının en aza indirilmesi
Atık ısı geri kazanımı
Isının işe dönüştürülmesinde verimliliğinin artırılması
Elektrik tüketiminde kayıpların önlenmesi
Elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya ısıya dönüşümünde verimliliğin artırılması
Otomatik kontrol uygulamaları ile insan faktörünün en aza indirilmesi
Kesintisiz enerji arzı sağlayacak girdilerin seçimine dikkat edilmesi
Makinelerin enerji verimliliği yüksek olan teknolojiler arasından, standardizasyon ve kalite güvenlik sisteminin gereklerine dikkat edilerek seçilmesi
İstenmeyen ısı kayıpları veya ısı kazançları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması
İnşaa ve montaj aşamasında enerji verimliliği ile ilgili ölçüm cihazlarının temin ve monte edilmesi
Yenilenebilir enerji, ısı pompası ve kojenerasyon uygulamalarının analiz edilmesi
Aydınlatmada yüksek verimli armatür ve lambaların, elektronik balastların, aydınlatma kontrol sistemlerinin kullanılması ve gün ışığından daha fazla yararlanılması
Enerji tüketen veya dönüştüren ekipmanlar için ilgili mevzuat kapsamında tanımlanan asgari verimlilik kriterlerinin sağlanması
Camlamada düşük yayınımlı ısı kontrol kaplamalı çift cam sistemlerinin kullanılması
Ön enerji etüdü ile bina ya da sanayi tesislerinde enerji tüketim alışkanlıkları ve enerji kayıpları belirlenip enerji tasarrufu ve enerji verimliliği uygulamalarının yapılacağı alanlar belirlenir.

KORU ENERJİ; Enerji Yönetimi ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. olarak 2009 yılından beri Tesislere ve büyük bir kısmı orta ölçekli bir fabrika kadar enerji tüketen Ticari Binalara enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik mühendislik hizmetleri vermiştir.